Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta stypendialna UJ – lista alfabetyczna

•  Dziekański Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków na Wydziale Matematyki i Informatyki

Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Małgorzata Węgrzyn (Wydział Matematyki i Informatyki); adres email: malgorzata.3.wegrzyn@uj.edu.pl

WWW

Celem Funduszu jest wsparcie wyróżniających się absolwentów polskich szkół ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy podejmą studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, i są laureatami albo finalistami stopnia centralnego ogólnopolskiej olimpiady matematycznej, informatycznej lub lingwistyki matematycznej, a także legitymują się innymi osiągnięciami i aktywnością w zakresie nauk matematycznych.

•  Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Dział Spraw Stypendialnych; adres email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

WWW

O stypendium ubiegać się studenci, którzy uzyskali średnią ważoną ocen co najmniej 4,0, mają ważną Kartę Polaka lub wobec których wydano decyzję w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia, oraz są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy.

•  Fundusz Stypendialny CAN-PACK

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Wydział Prawa i Administracji UJ, adres email: wpia@uj.edu.pl

Celem Funduszu jest finansowanie wymiany studentów i doktorantów między Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. O stypendium z Funduszu mogą ubiegać się osoby, które są studentami albo doktorantami jednego z partnerskich Wydziałów, osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce oraz znają język urzędowy kraju wyjazdu, na którym kandydat planuje pobyt stypendialny (odpowiednio język polski albo ukraiński).

•  Fundusz Stypendialny dla najlepszych studentów studiów drugiego stopnia kierunku International Security and Development

Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju; adres email: isad@uj.edu.pl

WWW

Stypendium mogą otrzymać studenci kierunku International Security and Development, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym na ww. program studiów, a na kolejnych latach - osiągnęli wysoką średnią ocen.

•  Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: Dział Spraw Stypendialnych; adres email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

WWW

O stypendium mogą ubiegać się studenci na kierunku: filologia ukraińska, filologia ukraińska z językiem rosyjskim lub język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) lub studenci-obywatele Ukrainy na kierunku filologia klasyczna, prawo, lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, którzy uzyskali średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 lub wykazują się działalnością naukową, a także doktoranci, którzy wykazuje się udokumentowaną działalnością naukową z zakresu filologii ukraińskiej.

•  Fundusz Stypendialny im. Franciszka Mertensa

Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Małgorzata Węgrzyn (Wydział Matematyki i Informatyki; adres email: malgorzata.3.wegrzyn@uj.edu.pl

WWW

Celem Funduszu jest wsparcie wyróżniających się absolwentów zagranicznych szkół średnich, którzy podejmą studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, i są finalistami krajowej – w znaczeniu kraju innego niż Rzeczypospolita Polska, w którym kandydat uczęszczał do szkoły średniej – olimpiady matematycznej lub informatycznej albo uczestnikami jednej z następujących olimpiad międzynarodowych: matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej (IAO), z astronomii i astrofizyki (IOAA), fizycznej (IPhO), lingwistycznej (IOL) lub zawodów międzynarodowych Romanian Masters of Mathematics (RMM) albo uczestniczkami Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO) lub Europejskiej Olimpiady Informatycznej Dziewcząt (EGOI).

•  Fundusz Stypendialny im. Ignacego Domeyki

Jednostka: Wydział Geografii i Geologii

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Wydział Geografii i Geologii; adres email: wgig@uj.edu.pl

WWW

Fundusz skierowany do uczniów polskich szkół średnich, którzy planują rozpocząć studia na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i są laureatami albo finalistami stopnia centralnego ogólnopolskiej olimpiady geograficznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej lub wiedzy ekonomicznej.

•  Fundusz Stypendialny im. Julii Zdanowskiej

Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Małgorzata Węgrzyn (Wydział Matematyki i Informatyki; adres email: malgorzata.3.wegrzyn@uj.edu.pl

WWW

Stypendium przeznaczone jest dla naukowo wyróżniających się uczniów i absolwentów ukraińskich szkół średnich zamierzających podjąć studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2022/2023. Fundusz Stypendialny im. Julii Zdanowskiej stanowi wyraz upamiętnienia młodych ukraińskich matematyków ‒ ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę.
 

•  Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: uczestnicy studiów trzeciego stopnia, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: Dział Spraw Stypendialnych; adres email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

WWW

Celem Funduszu jest wspieranie pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje projekty naukowo-badawcze.

•  Fundusz Stypendialny im. Pawła Zaleskiego

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Wydział Prawa i Administracji UJ, adres email: wpia@uj.edu.pl

WWW

Celem Funduszu jest wspieranie wyróżniających się wynikami w studiach lub osiągnięciami naukowymi studentów i doktorantów studiów stacjonarnych pochodzących ze środowisk o utrudnionym dostępie do finansowania potrzeb edukacyjnych. O stypendium mogą ubiegać się studenci wyróżniający się wynikami na studiach lub osiągnięciami naukowymi z dziedziny nauk prawnych, którzy ukończyli co najmniej 1 rok studiów i których średnia ocen wynosi co najmniej 4,5. Stypendium mogą otrzymać także doktoranci wyróżniający się osiągnięciami w nauce lub pracy naukowej z dziedziny nauk prawnych.
 

•  Fundusz Stypendialny im. Prof. Franciszka Ziejki

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Dział Spraw Stypendialnych; adres email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

WWW

Celem Funduszu Stypendialnego im. Prof. Franciszka Ziejki jest umożliwienie podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Jagiellońskim osobom, które – pomimo uzyskania wybitnych wyników w nauce lub posiadania osiągnięć naukowych – nie mają ze względu na sytuację polityczną możliwości, aby kształcić się w ojczystym kraju. 

•  Fundusz Stypendialny Programów Ukraińskich

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Wydział Prawa i Administracji UJ, adres email: wpia@uj.edu.pl

WWW

O stypendium z Funduszu mogą ubiegać się uczestnicy Programów Ukraińskich (programy edukacyjne i naukowe prowadzone przez WPiA UJ we współpracy z ukraińskimi uczelniami wyższymi lub instytucjami naukowo-badawczymi) wyróżniający się osiągnięciami w nauce lub pracy naukowej oraz zainteresowani polsko-ukraińską współpracą w zakresie badań naukowych z dziedziny nauk prawnych, edukacji prawniczej oraz transformacji systemu prawnego. 

•  Fundusz Stypendialny im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: finansowanie zewnętrzne (Nippon Foundation)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Adriana Hołub-Palonka (Dział Współpracy Międzynarodowej); adres email: adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

WWW

Program ma na celu wspieranie kształcenia magistrantów i doktorantów o wysokim potencjale przywódczym, których zainteresowania naukowe mają znaczący wymiar społeczny. Stypendium mogą otrzymać obiecujący magistranci i doktoranci w naukach społecznych, humanistycznych i artystycznych, w celu studiowania w macierzystych uczelniach lub za granicą.

•  Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów UJ

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: Dział Spraw Stypendialnych; adres email: stypendia@uj.edu.pl

WWW

O wsparcie mogą ubiegać się studenci i doktoranci UJ i UJ CM (w tym doktoranci w szkołach doktorskich, którzy nie są uprawnieni do zapomogi z Funduszu Stypendialnego, a znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej związanej z pandemią COVID-19, konfliktem zbrojnym toczącym się w kraju jego stałego miejsca zamieszkania lub kraju zamieszkania członka jego najbliższej rodziny lub ponoszeniem przez studenta lub doktoranta wyższej opłaty za miejsce w domu studenckim lub czynszu najmu mieszkania w wyniku sytuacji gospodarczej.

•  Granty, projekty naukowe

Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: kierownik danego projektu lub grantu

WWW

Na wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii realizowane są w szerokim zakresie granty i projekty naukowe oferowane dla naukowców w ramach różnych instytucji wspierających rozwój nauki np. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz projekty strukturalne finansowane z UE. W ramach tych programów, projektów i grantów są również możliwe do uzyskania stypendia naukowe dla studentów i doktorantów. 

•  Program CEEPUS

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemców (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Dział Obsługi Studentów Zagranicznych; adres email: iso@uj.edu.pl

WWW

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

•  Program Solidarni z Białorusią - Solidarni ze Studentami

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemców (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

WWW

NAWA wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich realizuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki trzy działania wspierające Białorusinów: „Solidarni ze studentami”, „Solidarni z naukowcami” oraz „Solidarni z nauczycielami”.

•  Program stypendialny dla Polonii

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemców (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Paweł Winiarski, Jacek Zaprzalski (Dział Obsługi Studentów Zagranicznych); adres email: p.winiarski@uj.edu.pl; jacek.zaprzalski@uj.edu.pliso@uj.edu.pl

WWW

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

•  Program stypendialny dla studentów i doktorantów IDUB SciMat (międzywydziałowe)

Jednostka: Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki; Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rodzaj stypendium: stypendium fundowane

Beneficjenci: studenci, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: prof. Piotr Cyganik

WWW

System stypendiów w projekcie SciMat dotyczy studentów (studiów pierwszego i drugiego stopnia) oraz doktorantów wybranych kierunków, które są priorytetowe dla projektu SciMat. Badania dotyczą obszarów: 1. Materiały nanostrukturalne 2. Materiały związane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii 3. Materiały na potrzeby biotechnologii i medycyny 4. Nowe modele teoretyczne i narzędzia matematyczne wspomagane rozwojem technologii informatycznych i algorytmiki.

•  Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemców (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Paweł Winiarski, Jacek Zaprzalski (Dział Obsługi Studentów Zagranicznych); adres email: p.winiarski@uj.edu.pl; jacek.zaprzalski@uj.edu.pliso@uj.edu.pl

WWW

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza skierowany jest do cudzoziemców, którym pozwala odbycie bezpłatnych studiów drugiego stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam.

•  Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemców (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Paweł Winiarski, Jacek Zaprzalski (Dział Obsługi Studentów Zagranicznych); adres email: p.winiarski@uj.edu.pl; jacek.zaprzalski@uj.edu.pliso@uj.edu.pl

WWW

Program ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli tych państw oferując im stypendium na studia II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. O stypendium NAWA mogą aplikować obywatele następujących państw: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam.

•  Program stypendialny POLONISTA oraz Indywidualne stypendia

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemców (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Paweł Winiarski, Jacek Zaprzalski (Dział Obsługi Studentów Zagranicznych); adres email: p.winiarski@uj.edu.pl; jacek.zaprzalski@uj.edu.pliso@uj.edu.pl

WWW

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

•  Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci 1 roku studiów pierwszego stopnia

Kontakt: Dział Spraw Stypendialnych; adres email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

WWW

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej lub są laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej.

•  stypendium dla osób niepełnosprawnych

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: Fundusz Stypendialny

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: wydziałowy koordynator ds. stypendialnych

WWW

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

•  stypendium doktoranckie

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: stypendia dla doktorantów

Beneficjenci: uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: wydziałowy koordynator ds. stypendialnych

WWW

Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie.

•  stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: stypendia dla doktorantów

Beneficjenci: doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: szkoła doktorska

WWW

Stypendium doktoranckie otrzymuje co do zasady każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora.

•  Stypendium im. Michała Jakuba Łyska

Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Małgorzata Zeleks (Wydział Matematyki i Informatyki); adres email: malgorzata.zeleks@uj.edu.pl

WWW

O stypendium mogą się ubiegać studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi Instytutu Matematyki UJ, którzy nie ukończyli 28 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie stypendium, posiadający opublikowany lub przyjęty do druku dorobek naukowy oraz wykazują się działalnością w zakresie matematyki.

•  Stypendium im. Prof. Franciszka Leji

Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Małgorzata Zeleks (Wydział Matematyki i Informatyki); adres email: malgorzata.zeleks@uj.edu.pl

WWW

Stypendium może otrzymać student matematyki studiów drugiego stopnia, absolwent studiów drugiego stopnia bezpośrednio po ukończeniu studiów, jeżeli ma wybitne uzdolnienia i zamiłowanie do pracy naukowej potwierdzone ocenami egzaminów i osiągnięciami w pracy badawczej, a także bierze aktywny udział w pracach studenckich matematycznych kół naukowych w Instytucie Matematyki UJ. Stypendium może otrzymać także doktorant lub młody nauczyciel akademicki Instytutu Matematyki UJ, który nie ukończył 27. roku życia, za wybitną pracę naukową opublikowaną lub przyjętą do druku.

•  Stypendium im. Stanisława Pyjasa

Jednostka: Wydział Polonistyki

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Mikołaj Sokołowski (Wydział Polonistyki); adres email: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl

WWW

Stypendium może otrzymać student Wydziału Polonistyki, którego postawa etyczna, praca społeczna na terenie uczelni lub poza jej murami, działalność humanitarna w różnych instytucjach i organizacjach społecznych różnego rodzaju budzi uznanie i szacunek środowiska akademickiego.

•  stypendium ministra dla młodych naukowców

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: stypendium przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki

Beneficjenci: uczestnicy studiów trzeciego stopnia, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: Centrum Wsparcia Nauki; adres email: cawp@uj.edu.pl

WWW

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej

•  stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: stypendium przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Dział Spraw Stypendialnych; adres email: stypendia@uj.edu.pl

WWW

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora na rok akademicki. Doktoranci mogą ubiegać się o stypendium ministra dla młodych naukowców.

•  stypendium rektora

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: Fundusz Stypendialny

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: wydziałowy koordynator ds. stypendialnych

WWW

Stypendium rektora jest przyznawane jest na pierwszym roku studiów laureatom olimpiad międzynarodowych albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, a także
medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski. Na kolejnych latach stypendium otrzymuje 10% studentów danego kierunku studiów na podstawie kryterium średniej ocen lub osiągnięć naukowych, artystycznych albo wysokich wyników sportowych. Doktoranci otrzymują stypendium na podstawie wyników w nauce i osiągnięć naukowych.

•  stypendium socjalne

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: Fundusz Stypendialny

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: wydziałowy koordynator ds. stypendialnych

WWW

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny.

•  Stypendium UJ

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Dział Spraw Stypendialnych; adres email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

WWW

Celem Stypendium jest poszukiwanie najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, których różnorodne talenty wykraczają poza sztywne ramy oceny oraz wspieranie ich dalszego rozwoju z poszanowaniem wolności twórczej i indywidualizmu każdego z nich. Stypendium skierowane jest do osób, które posiadają wybitne wyniki, prowadzą badania naukowe, posiadają wybitne osiągnięcia naukowe. Przyznawane jest na cały okres studiów.

•  The JU Faculty of International and Political Studies Dean's Scholarship for outstanding students of the International Relations and Area Studies BA programme

Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Michał Rzepecki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych); adres email: michal.a.rzepecki@uj.edu.pl

WWW

Fundusz skierowany dla wyróżniających się studentów na kierunku International Relations and Area Studies, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen. 

•  The JU Faculty of International and Political Studies Dean's Scholarship for outstanding students of the Global and Development Studies BA programme

Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rodzaj stypendium: własne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Michał Rzepecki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych); adres email: michal.a.rzepecki@uj.edu.pl

WWW

Fundusz skierowany dla wyróżniających się studentów na kierunku Global and Development Studies, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen.

•  Umowy międzynarodowe i rządowa współpraca dwustronna

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemców (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: Paweł Winiarski, Jacek Zaprzalski (Dział Obsługi Studentów Zagranicznych); adres email: p.winiarski@uj.edu.pl; jacek.zaprzalski@uj.edu.pliso@uj.edu.pl

WWW

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi państwami i regionami: Armenia, Belgia Walonia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Izrael, Japonia, Jemen, Kazachstan, Korea, Macedonia, Meksyk, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam, Włochy.

•  zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Jednostka: Uniwersytet Jagielloński (wszystkie jednostki)

Rodzaj stypendium: stypendia dla doktorantów

Beneficjenci: uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Kontakt: wydziałowy koordynator ds. stypendialnych

WWW

Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego w przypadku wyróżniania się w pracy naukowej i dydaktycznej.