Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium doktoranckie

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w wysokości nie mniejszej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, tj. 1470 zł.

Okres wypłacania

Stypendium doktoranckie przyznawane jest przez rektora uczelni na okres 12 miesięcy.

Wysokość

Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor.

Od roku akademickiego 2019/2020 wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich wyniesie co najmniej 1923 zł.

Brak składek na ubezpieczenia/ brak opodatkowania

Stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będą w dalszym ciągu zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, a także nie będą pomniejszane o składki na ubezpieczenie społeczne.

Stypendia doktoranckie nie są opodatkowane.

Kryteria przyznawania

Aby otrzymać stypendium doktoranckie doktorant musi spełnić ogólne kryteria określone w § 2 ust. 2 zarządzenia nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zgodnie z tym przepisem:

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

  1. terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
  2. wykazuje się zaangażowaniem w:
    1. prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub
    2. w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uczelni albo jednostkę naukową;
  3. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej”.

 

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego określają rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie w drodze uchwały.

W jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie stypendium doktoranckie musi otrzymać nie mniej niż 50% liczby doktorantów studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia doktoranckie począwszy od roku akademickiego 2017/2018.

W przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2017/2018, w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, stypendium doktoranckie powinno otrzymać procentowo nie mniej doktorantów niż w roku akademickim 2015/2016.

Wniosek

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wydrukowaniu i podpisaniu.

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć u kierownika studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego są opiniowane przez doktorancką komisję stypendialną. Po dokonaniu ich oceny doktorancka komisja stypendialna przesyła rektorowi uczelni listy rankingowe, na których wskazane są osoby rekomendowane do otrzymania stypendium doktoranckiego.

Termin

Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego jest zobowiązany złożyć do 20 września u kierownika studiów doktoranckich, skierowany do Rektora UJ, wniosek o jego przyznanie w formie papierowej, po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w USOSweb na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wydrukowaniu i podpisaniu. Doktorant, który złożył wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do 20 września, może do 30 września uzupełnić wniosek w USOSweb, a następnie złożyć go ponownie wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia obejmujące okres od momentu złożenia wniosku do 30 września. Podstawę oceny spełnienia przez doktoranta kryteriów stanowi dokumentacja złożona przez niego wraz ze sprawozdaniem z wykonania obowiązków w danym roku akademickim oraz dokumentacja dodatkowa złożona w przypadku uzupełnienia wniosku.

Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.

Dla doktorantów, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich po czwartym roku, sporządza się odrębną listę rankingową. Doktorantów, którzy uzyskali przedłużenie okresu odbywania studiów w trakcie studiów uwzględnia się na liście rankingowej tego roku studiów, na który zostali wpisani.

Ukończenie studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskanie wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej

Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy.

Wstrzymanie wypłaty

W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów i nieuzyskania wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej zaprzestaje się wypłacania stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

W przypadku ukończenia studiów w terminie późniejszym niż określony w programie tych studiów, niezależnie od uzyskanej oceny rozprawy doktorskiej, zaprzestaje się wypłacania stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium doktoranckiego znajdują miejsce w zarządzeniu nr 43 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 286. ust. 1. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) doktoranci, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego na zasadach dotychczasowych. W oparciu o art. 286 ust. 2 ww. ustawy zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim zachowuje moc do 31 grudnia 2023 roku.

Okres wypłacania

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej jest przyznawane przez rektora uczelni na okres 12 miesięcy.

Wysokość

Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor.

Kryteria przyznawania

Aby otrzymać zwiększenie stypendium doktoranckiego doktorant musi wyróżniać się w pracy naukowej i dydaktycznej.

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określają rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie w drodze uchwały.

Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Wniosek

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wydrukowaniu i podpisaniu.

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć u kierownika studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego są opiniowane przez doktorancką komisję stypendialną. Po dokonaniu ich oceny doktorancka komisja stypendialna przesyła rektorowi uczelni listy rankingowe, na których wskazane są osoby rekomendowane do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego.

Termin

Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego jest zobowiązany złożyć do 20 września u kierownika studiów doktoranckich, skierowany do Rektora UJ, wniosek o jego przyznanie w formie papierowej, po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w USOSweb na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wydrukowaniu i podpisaniu. Doktorant, który złożył wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego do 20 września, może do 30 września uzupełnić wniosek w USOSweb, a następnie złożyć go ponownie wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia obejmujące okres od momentu złożenia wniosku do 30 września. Podstawę oceny spełnienia przez doktoranta kryteriów stanowi dokumentacja złożona przez niego wraz ze sprawozdaniem z wykonania obowiązków w danym roku akademickim oraz dokumentacja dodatkowa złożona w przypadku uzupełnienia wniosku.

Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

Zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje doktorantom korzystającym z przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich.

Dla doktorantów, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich po czwartym roku, sporządza się odrębną listę rankingową. Doktorantów, którzy uzyskali przedłużenie okresu odbywania studiów w trakcie studiów uwzględnia się na liście rankingowej tego roku studiów, na który zostali wpisani.

Ukończenie studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskanie wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej

Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy.

Zaprzestanie wypłaty

W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów i nieuzyskania wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej zaprzestaje się wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

W przypadku ukończenia studiów w terminie późniejszym niż określony w programie tych studiów, niezależnie od uzyskanej oceny rozprawy doktorskiej, zaprzestaje się wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego znajdują miejsce w zarządzeniu nr 44 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku w sprawie: regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim.