Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Stypendia doktoranckie w szko艂ach doktorskich

Informacje og贸lne

Mimo to偶samej nazwy ze stypendium doktoranckim wyp艂acanym doktorantom, kt贸rzy rozpocz臋li studia doktoranckie przed rozpocz臋ciem roku akademickiego 2019/2020, stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej przyznawane jest na innych zasadach. Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce stypendium doktoranckie otrzymuje z mocy ustawy co do zasady ka偶dy doktorant nieposiadaj膮cy stopnia doktora.

Okres wyp艂acania

Stypendium doktoranckie b臋dzie wyp艂acane przez ca艂y okres kszta艂cenia w szkole doktorskiej (r贸wnie偶 w okresie wakacyjnym), maksymalnie przez okres 4 lat, przy czym do tego okresu nie wlicza si臋:

 • okresu zawieszenia (kszta艂cenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadaj膮cy czasowi trwania urlopu macierzy艅skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzy艅skiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, okre艣lonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy),
 • okresu kszta艂cenia w szkole doktorskiej, w przypadku gdy zaprzestano w niej kszta艂cenia i nie istnieje inna szko艂a doktorska prowadz膮ca kszta艂cenie w danej dyscyplinie, a podmiot prowadz膮cy szko艂臋 doktorsk膮 pokrywa osobie, kt贸ra utraci艂a mo偶liwo艣膰 uko艅czenia kszta艂cenia koszty post臋powania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

Komu nie przys艂uguje stypendium doktoranckie

Stypendium doktoranckie nie przys艂uguje doktorantowi:

 1. posiadaj膮cemu stopie艅 doktora;
 2. kt贸rego kszta艂cenie w szkole doktorskiej wi膮偶e si臋 z obowi膮zkiem zatrudnienia w podmiocie prowadz膮cym szko艂臋 doktorsk膮:
 1. na podstawie umowy o prac臋;
 2. z wynagrodzeniem, kt贸rego wysoko艣膰 przekracza wysoko艣膰 wynagrodzenia profesora.

Wysoko艣膰 stypendium

Wysoko艣膰 stypendium doktoranckiego na dany rok akademicki ustala rektor.

Zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce wysoko艣膰  miesi臋cznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

 1. 37% wynagrodzenia profesora - do miesi膮ca, w kt贸rym zosta艂a przeprowadzona ocena 艣r贸dokresowa;
 2. 57% wynagrodzenia profesora - po miesi膮cu, w kt贸rym zosta艂a przeprowadzona ocena 艣r贸dokresowa.

Od 1 stycznia 2024 r. wysoko艣膰 miesi臋cznego stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkole Doktorskich Nauk Spo艂ecznych oraz Szkole Doktorskiej Nauk 艢cis艂ych i Przyrodniczych wynosi:

 1. przed ocen膮 艣r贸dokresow膮: 3466, 90 z艂 brutto;
 2. po ocenie 艣r贸dokresowej: 5340,90 z艂 brutto.

Wysoko艣膰 stypendium doktoranckiego mo偶e by膰 uzale偶niona od osi膮gni臋膰 doktoranta.

W okresie zawieszenia kszta艂cenia do ustalenia wysoko艣ci stypendium doktoranckiego stosuje si臋 odpowiednio przepisy dotycz膮ce ustalania zasi艂ku macierzy艅skiego, z tym 偶e przez podstaw臋 wymiaru zasi艂ku rozumie si臋 wysoko艣膰 miesi臋cznego stypendium doktoranckiego, o kt贸rej mowa w przytoczonym powy偶ej art. 209 ust. 4, przys艂uguj膮cego w dniu z艂o偶enia wniosku o zawieszenie.

Zwi臋kszenie wysoko艣ci

Stypendium doktoranckie w wysoko艣ci zwi臋kszonej o 30% kwoty wynosz膮cej 37% wynagrodzenia profesora (1040,07 z艂) otrzymuje doktorant posiadaj膮cy:

 1. orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci;
 2. orzeczenie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci;
 3. orzeczenie o ca艂kowitej, cz臋艣ciowej niezdolno艣ci do pracy lub niezdolno艣ci do samodzielnej egzystencji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych;
 4. albo orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalid贸w i s膮 osobami niepe艂nosprawnymi, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych.

Wcze艣niejsze z艂o偶enie rozprawy doktorskiej

 • Doktorant, kt贸ry z艂o偶y艂 rozpraw臋 doktorsk膮 w terminie wcze艣niejszym ni偶 termin uko艅czenia kszta艂cenia przewidziany w programie kszta艂cenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w kt贸rym up艂ywa termin uko艅czenia kszta艂cenia, jednak nie d艂u偶ej ni偶 przez 6 miesi臋cy. Nale偶y przypomnie膰, 偶e 艂膮czny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szko艂ach doktorskich nie mo偶e przekroczy膰 4 lat.

Zaprzestanie wyp艂aty

Wyp艂ata stypendium ustaje z ostatnim dniem miesi膮ca, w kt贸rym doktorant zosta艂 skre艣lony z listy doktorant贸w lub w kt贸rym up艂yn膮艂 ustawowy termin pobierania stypendium.

Sk艂adki na ubezpieczenia/ brak opodatkowania

Od stypendium doktoranckiego odprowadza si臋 sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych. Doktoranci pobieraj膮cy stypendium doktoranckie s膮 obj臋ci obowi膮zkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane.

Kontakt:

https://studia.uj.edu.pl/szkoly-doktorskie

Podstawa prawna

art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce