Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich

Informacje ogólne

Mimo tożsamej nazwy ze stypendium doktoranckim wypłacanym doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020, stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej przyznawane jest na innych zasadach. Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) stypendium doktoranckie otrzymuje co do zasady każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora.

Okres wypłacania

Stypendium doktoranckie będzie wypłacane przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej (również w okresie wakacyjnym), maksymalnie przez okres 4 lat, przy czym do tego okresu nie wlicza się:

  • okresu zawieszenia (kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy),
  • okresu kształcenia w szkole doktorskiej, w przypadku gdy zaprzestano w niej kształcenia i nie istnieje inna szkoła doktorska prowadząca kształcenie w danej dyscyplinie, a podmiot prowadzący szkołę doktorską pokrywa osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium doktoranckiego na dany rok akademicki ustala rektor.

Zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

  1. 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  2. 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania#stypendia “(…) przy wynagrodzeniu minimalnym 2 100 zł (wynagrodzenie minimalne na 2018 r.) wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosiłoby co najmniej:

  1. przed oceną śródokresową: 2104,65 netto
  2. po ocenie śródokresowej: 3242,29 netto”.

Po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (57% wynagrodzenia profesora).

Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.

W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w przytoczonym powyżej art. 209 ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

Zwiększenie wysokości

Stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wynoszącej 37% wynagrodzenia profesora otrzymuje doktorant posiadający:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności;
  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  3. orzeczenie o całkowitej, częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  4. albo orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów i są osobami niepełnosprawnymi, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wcześniejsze złożenie rozprawy doktorskiej

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Należy przypomnieć, że łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

Zaprzestanie wypłaty

Wypłata stypendium ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów lub w którym upłynął ustawowy termin pobierania stypendium.

Składki na ubezpieczenia/ brak opodatkowania

Od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane.

Podstawa prawna

Powyższe informacje znajdują miejsce w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), w szczególności w art. 209.