Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Stypendium socjalne

Informacje zwi膮zane z wymienionymi poni偶ej 艣wiadczeniami nie dotycz膮 doktorant贸w, kt贸rzy rozpocz臋li kszta艂cenie w szko艂ach doktorskich.

Informacje og贸lne

Student mo偶e ubiega膰 si臋 o stypendium socjalne, a w szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwi臋kszonej wysoko艣ci.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywa膰 student znajduj膮cy si臋 w trudnej sytuacji materialnej. Sytuacj臋 materialn膮 studenta ustala si臋 na podstawie wysoko艣ci miesi臋cznej kwoty netto dochodu przypadaj膮cego na cz艂onka rodziny studenta. Miesi臋czn膮 wysoko艣膰 dochodu na osob臋 w rodzinie studenta uprawniaj膮cego do ubiegania si臋 o stypendium socjalne ustala si臋 na zasadach okre艣lonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych.

W przypadku studiowania na wi臋cej ni偶 jednym kierunku studi贸w stypendium socjalne mo偶na pobiera膰 tylko na jednym, wed艂ug w艂asnego wyboru.

Stypendium socjalne nie przys艂uguje studentowi, kt贸ry posiada tytu艂 zawodowy magistra, nawet je偶eli uzyska艂 go za granic膮. Stypendium to nie przys艂uguje tak偶e w sytuacji, gdy student posiada tytu艂 zawodowy licencjata, je偶eli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium przys艂uguje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 艁膮czny okres przys艂ugiwania stypendium wynosi 12 semestr贸w, bez wzgl臋du na jego pobieranie przez studenta, z zastrze偶eniem, 偶e w ramach tego okresu stypendium przys艂uguje na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie d艂u偶ej ni偶 przez 9 semestr贸w;
 • drugiego stopnia – nie d艂u偶ej ni偶 przez 7 semestr贸w.

Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w wersji papierowej wraz z wymagan膮 dokumentacj膮 nale偶y z艂o偶y膰 po uprzednim wype艂nieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl.

Przed wype艂nieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zawsze nale偶y wype艂ni膰 O艣wiadczenie o dochodach.

Wniosek wraz z dokumentacj膮 nale偶y z艂o偶y膰 u wydzia艂owego koordynatora ds. stypendialnych. Dane swojego koordynatora mo偶na znale藕膰 w USOSweb w zak艂adce Dla Student贸w, a tam Obs艂uga.

Terminy

Termin sk艂adania wniosk贸w o przyznanie stypendium socjalnego na semestr:

 • zimowy - up艂ywa 30 wrze艣nia roku akademickiego poprzedzaj膮cego rok akademicki, na kt贸ry stypendium ma by膰 przyznane;
 • letni - up艂ywa 31 stycznia.

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr – w semestrze zimowym na 5 miesi臋cy, w semestrze letnim na 4 miesi膮ce.

Wysoko艣膰 stypendium socjalnego

Pr贸g dochodu uprawniaj膮cy do otrzymania stypendium socjalnego oraz wysoko艣膰 stypendium socjalnego ustala Rektor UJ w porozumieniu z Uczelnian膮 Komisj膮 Ekonomiczn膮 Samorz膮du Student贸w UJ – na prze艂omie pa藕dziernika i listopada na semestr zimowy danego roku akademickiego oraz w lutym na semestr letni. Pr贸g dochodu kwalifikuj膮cy do stypendium wynosi oko艂o 1000 z艂 netto miesi臋cznie na jednego cz艂onka rodziny. W roku akademickim 2020/2021 w obu semestrach by艂o to 990 z艂. Aktualna wysoko艣膰 艣wiadczenia oraz dochodu uprawniaj膮cego do otrzymywania stypendium dost臋pna jest w zak艂adce Aktualno艣ci.

Sk艂ad rodziny studenta

Zgodnie z ustaw膮 Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce, przy ustalaniu wysoko艣ci dochodu uprawniaj膮cego studenta do ubiegania si臋 o stypendium socjalne uwzgl臋dnia si臋 dochody osi膮gane przez:

 1. studenta;
 2. ma艂偶onka studenta;
 3. rodzic贸w, opiekun贸w prawnych lub faktycznych studenta;
 4. b臋d膮ce na utrzymaniu ww. os贸b dzieci niepe艂noletnie, dzieci pobieraj膮ce nauk臋 do 26. roku 偶ycia, a je偶eli 26. rok 偶ycia przypada w ostatnim roku studi贸w, do ich uko艅czenia, oraz dzieci niepe艂nosprawne bez wzgl臋du na wiek.

Ubieganie si臋 o stypendium socjalne bez dochod贸w rodzic贸w i rodze艅stwa

Student, kt贸ry nie prowadzi wsp贸lnego gospodarstwa domowego z 偶adnym z rodzic贸w, opiekun贸w prawnych lub faktycznych, mo偶e ubiega膰 si臋 o stypendium socjalne bez wykazywania dochod贸w osi膮ganych przez te osoby oraz b臋d膮ce na ich utrzymaniu dzieci, je偶eli spe艂nia jeden z nast臋puj膮cych warunk贸w:

 1. uko艅czy艂 26. rok 偶ycia;
 2. pozostaje w zwi膮zku ma艂偶e艅skim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci;
 4. osi膮gn膮艂 pe艂noletno艣膰, przebywaj膮c w pieczy zast臋pczej;
 5. posiada sta艂e 藕r贸d艂o dochod贸w i jego przeci臋tny miesi臋czny doch贸d w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bie偶膮cym w miesi膮cach poprzedzaj膮cych miesi膮c z艂o偶enia o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w ust. 3, jest wy偶szy lub r贸wny 1,15 sumy kwot okre艣lonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych.

Student sk艂ada tak偶e o艣wiadczenie, 偶e nie prowadzi wsp贸lnego gospodarstwa domowego z 偶adnym z rodzic贸w, opiekun贸w prawnych lub faktycznych. Wz贸r o艣wiadczenia dost臋pny jest tutaj.

Prowadzenie wsp贸lnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na cz臋艣ciowym lub ca艂kowitym utrzymaniu osoby, z kt贸r膮 si臋 gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczno艣膰 wsp贸lnego gospodarowania sk艂adaj膮 si臋 tak偶e takie elementy jak np. ponoszenie koszt贸w i op艂at za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwyk艂ych czynno艣ci zwi膮zanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy te偶 dysponowanie wsp贸lnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb 偶yciowych.

Dokumentowanie sytuacji materialnej rodziny studenta

Ka偶dy student ubiegaj膮cy si臋 o przyznanie stypendium socjalnego zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia:

 • za艣wiadczenia z urz臋du skarbowego studenta i cz艂onk贸w rodziny studenta o dochodzie podlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych;
 • za艣wiadczenia z urz臋du skarbowego cz艂onk贸w rodziny studenta  rozliczaj膮cych si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne o dochodzie osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym rok akademicki (je偶eli dotyczy);
 • o艣wiadczenia studenta i cz艂onk贸w rodziny studenta o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym rok akademicki;
 • za艣wiadczenia studenta i cz艂onk贸w rodziny studenta zawieraj膮ce informacj臋 o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym rok akademicki.

Wymagane o艣wiadczenia dost臋pne s膮 tutaj.

W przypadku 艂膮cznego rozliczania si臋 rodzic贸w z osi膮gni臋tego dochodu, student zobowi膮zany jest przed艂o偶y膰 odr臋bne za艣wiadczenia dla ka偶dego z nich.

Dochody nieuwzgl臋dniane w dochodzie rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

Do dochodu rodziny nie wlicza si臋:

 1. 艣wiadcze艅 otrzymywanych na podstawie przepis贸w ustawy Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium ministra);
 2. stypendi贸w przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w pochodz膮cych z pomocy udzielanej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • um贸w mi臋dzynarodowych lub program贸w wykonawczych, sporz膮dzanych do tych um贸w albo mi臋dzynarodowych program贸w stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);
 3. 艣wiadcze艅 pomocy materialnej dla uczni贸w otrzymywanych na podstawie przepis贸w o systemie o艣wiaty (np. stypendium szkolne);
 4. stypendi贸w o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o kt贸rych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundacj臋 Dzie艂o Nowego Tysi膮clecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej cz臋艣ciowo socjalnym).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie s膮 uwzgl臋dniane np. 艣wiadczenia rodzinne oraz 艣wiadczenia z opieki spo艂ecznej. 艢wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczaj膮 si臋 do dochodu. 

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie s膮 uwzgl臋dniane takie dochody jak 艣wiadczenia rodzinne czy inne 艣wiadczenia z opieki spo艂ecznej, a tak偶e dop艂aty bezpo艣rednie z UE. Do dochodu wlicza si臋 艣wiadczenie rodzicielskie wyp艂acane przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej (tzw. kosiniakowe).

Stypendium socjalne a urlop

W okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego. W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje by膰 wyp艂acane od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym student uzyska艂 zgod臋 na urlop.