Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka

Idea stypendium

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka powstał i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez Lidię Procyk i Annę Łysiak, które w ten sposób pragną uczcić pamięć swego ojca Bohdana Łysiaka.

Bohdan Łysiak (1915-2010) z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pochodził z Uhnowa k. Rawy Ruskiej (dawne województwo lwowskie). Całe życie pozostał wierny swoim ukraińskim korzeniom. Był zwolennikiem współpracy polsko – ukraińskiej, propagowanej przez paryską „Kulturę".

Celem Funduszu jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Korzyści

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy (październik-czerwiec) i wypłacane co miesiąc. Jego wysokość w danym roku określa Rektor UJ (w roku akademickim 2021/2022 stypendium wynosi 600 zł miesięcznie)

Każdorazowo stypendium może otrzymać maksymalnie 5 osób.

Adresaci stypendium

O stypendium może ubiegać się:

 • student, który
  • ukończył co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku: filologia ukraińska, filologia ukraińska z językiem rosyjskim lub język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)

LUB

 • jest obywatelem Ukrainy, który:
  • ukończył co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku filologia klasyczna

LUB

 • ukończył co najmniej I rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo

oraz w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, uzyskał średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 lub wykazuje się działalnością naukową, a także wypełnił wszystkie warunki przewidziane regulaminem studiów i programem studiów wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów, jest wpisany na kolejny rok akademicki i nie korzysta z wpisu warunkowego na aktualny rok studiów; 
 

 • doktorant, który wykazuje się udokumentowaną działalnością naukową z zakresu filologii ukraińskiej.

Uczestnicy konkursu otrzymują punkty za następujące osiągnięcia:

 • studenci:
  • średnia ocen (do 30 pkt),
  • udokumentowana działalność naukowa związana ze studiowanym kierunkiem studiów:
   • czynny udział w konferencjach naukowych (2 pkt za wystąpienie, 1 pkt za poster);
   • recenzowane publikacje, w której wkład autorski wynosi min. 30% (za każdą publikację: 3 pkt - publikacja o randze międzynarodowej, 2 pkt - publikacja o randze krajowej; 1 pkt - publikacja o randzie uczelnianej);
   • udział w projektach naukowych (3 pkt - funkcja koordynatora projektu; 1 pkt - funkcja uczestnika projektu)
 • doktoranci:
  • udział w konferencjach, seminariach i sesjach naukowych (0-30 pkt):
   • wydarzenie o randze międzynarodowej (6 pkt - referat; 3 pkt - poster);
   • wydarzenie o randze krajowej (4 pkt - referat; 2 pkt - poster);
  • publikacje naukowe ujęte w wykazie czasopism punktowanych (0-50 pkt):
   • czasopismo punktowane od 100 pkt i więcej (każdy artykuł - 6 pkt);
   • czasopismo punktowane poniżej 100 punktów (każdy artykuł - 4 pkt);
  • udział w projektach naukowych (0-20 pkt):
   • funkcja koordynatora projektu (6 pkt);
   • funkcja uczestnika projektu (2 pkt).

Procedury i terminy

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy do 20 października roku akademickiego, na który stypendium ma zostać przyznane, złożyć w Dziale Spraw Stypendialnych komplet dokumentów:

 • studenci:
  • formularz zgłoszeniowy;
  • zaświadczenie potwierdzające średnią ocen;
  • dokumenty potwierdzające działalność naukową;
 • doktoranci:
  • formularz zgłoszeniowy;
  • opis działalności naukowej wraz z potweirdzającymi ją dokumentami.

Organy Funduszu

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich Wydziałów UJ oraz po jednym przedstawicielu samorządu studentów i samorządu doktorantów.

Formularze wniosków

Formularz zgłoszeniowy Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka - studenci

Formularz zgłoszeniowy Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka - doktoranci

Zobacz również