Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka

Idea stypendium

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka powstał i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez Lidię Procyk i Annę Łysiak, które w ten sposób pragną uczcić pamięć swego ojca Bohdana Łysiaka.

Bohdan Łysiak (1915-2010): z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pochodził z Uhnowa k. Rawy Ruskiej (dawne województwo lwowskie). Całe życie pozostał wierny swoim ukraińskim korzeniom. Był zwolennikiem współpracy polsko-ukraińskiej, propagowanej przez paryską „Kulturę".

Celem Funduszu jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Korzyści

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy (październik-czerwiec) i wypłacane co miesiąc. Jego wysokość w danym roku określa Rektor UJ (w roku akademickim 2021/2022 stypendium wynosiło 600 zł miesięcznie).

Każdorazowo stypendium może otrzymać maksymalnie 5 osób.

Adresaci stypendium

O stypendium może ubiegać się:

 • student, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, uzyskał średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 lub wykazuje się działalnością naukową, a także wypełnił wszystkie warunki przewidziane regulaminem studiów i programem studiów wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów, jest wpisany na kolejny rok akademickinie korzysta z wpisu warunkowego na aktualny rok studiów
  ORAZ
  • ukończył co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku: filologia ukraińska, filologia ukraińska z językiem rosyjskim lub język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)
  • LUB jest absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ ORAZ
   • ukończył co najmniej pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo
   • LUB ukończył co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku administracja
  • LUB jest obywatelem Ukrainy, który:
   • ukończył co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku filologia klasyczna
   • LUB ukończył co najmniej pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, lekarskim lub lekarsko-dentystycznym
   • LUB ukończył co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku administracja
 • doktorant, który wykazuje się udokumentowaną działalnością naukową z zakresu filologii ukraińskiej.

Przyznawanie punktów

Uczestnicy konkursu otrzymują punkty za następujące osiągnięcia:

 • studenci:
  • średnia ocen (do 30 pkt),
  • udokumentowana działalność naukowa związana ze studiowanym kierunkiem studiów:
   • czynny udział w konferencjach naukowych (2 pkt za wystąpienie, 1 pkt za poster);
   • recenzowane publikacje, w której wkład autorski wynosi min. 30% (za każdą publikację: 3 pkt - publikacja o randze międzynarodowej, 2 pkt - publikacja o randze krajowej; 1 pkt - publikacja o randzie uczelnianej);
   • udział w projektach naukowych (3 pkt - funkcja koordynatora projektu; 1 pkt - funkcja uczestnika projektu)
 • doktoranci:
  • udział w konferencjach, seminariach i sesjach naukowych (0-30 pkt):
   • wydarzenie o randze międzynarodowej (6 pkt - referat; 3 pkt - poster);
   • wydarzenie o randze krajowej (4 pkt - referat; 2 pkt - poster);
  • publikacje naukowe ujęte w wykazie czasopism punktowanych (0-50 pkt):
   • czasopismo punktowane od 100 pkt i więcej (każdy artykuł - 6 pkt);
   • czasopismo punktowane poniżej 100 punktów (każdy artykuł - 4 pkt);
  • udział w projektach naukowych (0-20 pkt):
   • funkcja koordynatora projektu (6 pkt);
   • funkcja uczestnika projektu (2 pkt).

Procedury i terminy

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy do 20 października roku akademickiego, na który stypendium ma zostać przyznane, złożyć w Dziale Spraw Stypendialnych komplet dokumentów:

 • studenci:
  • formularz zgłoszeniowy;
  • zaświadczenie potwierdzające średnią ocen;
  • dokumenty potwierdzające działalność naukową;
 • doktoranci:
  • formularz zgłoszeniowy;
  • opis działalności naukowej wraz z potweirdzającymi ją dokumentami.

Organy Funduszu

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich Wydziałów UJ oraz po jednym przedstawicielu samorządu studentów i samorządu doktorantów.

Formularze wniosków

Formularz zgłoszeniowy Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka - studenci (na rok 2022/2023)

Formularz zgłoszeniowy Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka - doktoranci (na rok 2022/2023)

Wypełniony (komputerowo lub ręcznie) i podpisany formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście (Welcome Centre - ul. R. Ingardena 6, I piętro, wejście od ul. Oleandry 2A) lub pocztą tradycyjną pod adres:

Dział Spraw Stypendialnych
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
z dopiskiem na kopercie: "Fundusz im. B. Łysiaka"

Zobacz również