Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Oferta stypendialna dla cudzoziemc贸w

Znajdziesz  tu podstawowe informacje jakie warunki powinien spe艂ni膰 student-cudzoziemiec, aby otrzymywa膰 stypendia na Uniwersytecie Jagiello艅skim:

 • Fundusz Stypendialny: uprawnienia, stypendium socjalne, stypendium dla os贸b niepe艂nosprawnych, stypendium rektora, zapomoga
 • W艂asne Fundusze Stypendialne: Stypendium UJ, Stypendium dla olimpijczyk贸w, Fundusz Stypendialny im. Bohdana 艁ysiaka, Fundusz Stypendialny Ad Polonos, Fundusz Stypendialny im. Prof. Franciszka Ziejki
 • Programy Stypendialne NAWA: stypendia dla student贸w przyje偶d偶aj膮cych

Na ka偶dym wydziale informacji o stypendiach z Funduszu tj. stypendium socjalnym, rektora i dla niepe艂nosprawnych oraz zapomodze udziela koordynator ds. stypendialnych. Po wpisie i uzyskaniu dost臋pu do systemu USOSweb jego dane znajdziesz w zak艂adce Dla student贸w, a tam Obs艂uga.

Stypendia z Funduszu mog膮 pobiera膰 studenci studi贸w pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studi贸w magisterskich, zar贸wno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, bez wzgl臋du na wiek. Nie s膮 nale偶ne na studiach podyplomowych.

Stypendia te nie s膮 przyznawane osobom posiadaj膮cym tytu艂 zawodowy magistra, a na studiach pierwszego stopnia – posiadaj膮cym tytu艂 licencjata, r贸wnie偶 w przypadku uzyskania tych tytu艂贸w (lub r贸wnorz臋dnych) za granic膮. Stypendi贸w z Funduszu Stypendialnego nie mo偶e otrzyma膰 student studiuj膮cy d艂u偶ej ni偶 12 semestr贸w, nawet je偶eli wcze艣niej nie otrzymywa艂 艣wiadcze艅, z zastrze偶eniem, 偶e w ramach tego okresu 艣wiadczenia przys艂uguj膮 na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie d艂u偶ej ni偶 przez 9 semestr贸w;
 • drugiego stopnia – nie d艂u偶ej ni偶 przez 7 semestr贸w.

Ka偶dy rodzaj stypendium mo偶na otrzymywa膰 na jednym kierunku jednocze艣nie. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu danego rodzaju stypendium na wi臋cej ni偶 jednym kierunku, student zobowi膮zany jest wskaza膰, na kt贸rym kierunku b臋dzie pobiera艂 艣wiadczenie.

Wnioski o 艣wiadczenia rejestruje si臋 w systemie USOSweb (zak艂adka Dla wszystkich, a tam Wnioski), a nast臋pnie drukuje i dostarcza na uczelni臋 w wyznaczonym terminie, osobi艣cie lub poczt膮.

Wi臋cej informacji o wnioskach dost臋pnych jest tutaj.

Stypendia s膮 nieopodatkowane i w Polsce nie deklaruje si臋 ich w rocznym zeznaniu podatkowym.

Rachunek bankowy

Stypendia przelewane s膮 na rachunek bankowy prowadzony w PLN w banku dzia艂aj膮cym na terytorium RP.

Uprawnienia

Studenci-cudzoziemcy, w zale偶no艣ci od roku podj臋cia studi贸w, posiadaj膮 r贸偶ne uprawnienia do otrzymywania 艣wiadcze艅 z Funduszu Stypendialnego

Wa偶ne! Aby Komisja Stypendialna dla Student贸w UJ mog艂a prawid艂owo oceni膰 uprawnienia studenta do stypendi贸w powinna mie膰 aktualne informacje o posiadanych przez niego dokumentach. Je偶eli Tw贸j dokument utraci艂 wa偶no艣膰 lub uzyska艂e艣 nowy rodzaj dokumentu to pami臋taj, aby dostarczy膰 potrzebne informacje do swojego sekretariatu prowadz膮cego tok studi贸w. Dane o nowym dokumencie powinny znale藕膰 si臋 w systemie USOS.

Studenci, kt贸rzy rozpocz臋li studia od roku 2019/2020 r. i p贸藕niej

Stypendium rektora, dla os贸b niepe艂nosprawnych i zapomog臋 mo偶e otrzymywa膰 ka偶dy student przyj臋ty na studia od roku akademickiego 2019/2020 lub p贸藕niej bez wzgl臋du na obywatelstwo i zasady odbywania studi贸w.

Stypendium socjalne mo偶e otrzyma膰 student cudzoziemiec, kt贸ry spe艂nia co najmniej jeden z warunk贸w:

 • jest obywatelem pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwa cz艂onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub cz艂onkiem jego rodziny, mieszkaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • udzielono mu zezwolenia na pobyt sta艂y, lub jest rezydentem d艂ugoterminowym Unii Europejskiej;
 • udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w zwi膮zku z okoliczno艣ciami, o kt贸rych mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • posiada status uchod藕cy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupe艂niaj膮cej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest posiadaczem certyfikatu po艣wiadczaj膮cego znajomo艣膰 j臋zyka polskiego jako obcego, o kt贸rym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 pa藕dziernika 1999 r. o j臋zyku polskim, co najmniej na poziomie bieg艂o艣ci j臋zykowej C1;
 • jest posiadaczem Karty Polaka lub jest osob膮, kt贸rej wydano decyzj臋 w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • jest ma艂偶onkiem, wst臋pnym lub zst臋pnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w zwi膮zku z okoliczno艣ciami, o kt贸rych mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywaj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwi膮zku z korzystaniem z mobilno艣ci kr贸tkoterminowej naukowca na warunkach okre艣lonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadaj膮cego wiz臋 krajow膮 w celu prowadzenia bada艅 naukowych lub prac rozwojowych.

Studenci, kt贸rzy rozpocz臋li studia przed rokiem 2019/2020

O stypendium socjalne, rektora i dla niepe艂nosprawnych oraz zapomog臋 mo偶e ubiega膰 si臋 student-cudzoziemiec podejmuj膮cy i odbywaj膮cy studia na zasadach obowi膮zuj膮cych obywateli polskich spe艂niaj膮cy co najmniej jeden z warunk贸w:

 • kt贸remu udzielono zezwolenia na pobyt sta艂y;
 • posiadaj膮cy status uchod藕cy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzystaj膮cy z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kt贸ry jest pracownikiem migruj膮cym, b臋d膮cym obywatelem pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwa cz艂onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a tak偶e cz艂onkowie jego rodziny, je偶eli mieszkaj膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kt贸remu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Unii Europejskiej;
 • kt贸remu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w zwi膮zku z okoliczno艣ci膮, o kt贸rej mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • kt贸remu udzielono ochrony uzupe艂niaj膮cej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kt贸ry jest obywatelem pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, pa艅stw cz艂onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i cz艂onkowie jego rodziny, posiadaj膮cy prawo sta艂ego pobytu.

Posiadacze wa偶nej Karty Polaka mog膮 otrzymywa膰 stypendium socjalne, o ile podj臋li studia na zasadach obowi膮zuj膮cych obywateli polskich.

Obywatele pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stw cz艂onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i cz艂onkowie ich rodzin, posiadaj膮cy 艣rodki finansowe niezb臋dne na pokrycie koszt贸w utrzymania podczas studi贸w mog膮 otrzymywa膰 stypendium rektora, o ile podj臋li i odbywaj膮 studia na zasadach obowi膮zuj膮cych obywateli polskich.

Dodatkowo studenci-cudzoziemcy, kt贸rzy posiadaj膮 kart臋 pobytu z adnotacj膮 鈥瀌ost臋p do rynku pracy鈥 lub wiz臋 Schengen, lub wiz臋 krajow膮 wydan膮 w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuj膮cy studia na zasadach odp艂atno艣ci lub na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych na zasadach okre艣lonych w tych umowach, lub decyzji ministra w艂a艣ciwego do spraw szkolnictwa wy偶szego mog膮 otrzymywa膰 stypendium rektora.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne mo偶e otrzyma膰 student znajduj膮cy si臋 w trudnej sytuacji materialnej i jest ono przyznawane na wniosek studenta. Sprawd藕 powy偶ej w cz臋艣ci 鈥濽prawnienia鈥 kto mo偶e pobiera膰 stypendium socjalne.

Wysoko艣膰 stypendium zale偶y od wysoko艣ci dochodu rodziny i wynosi oko艂o 1100-1300 z艂 miesi臋cznie, zwykle w trzech progach – im ni偶szy doch贸d, tym wy偶sza kwota stypendium. Przyznawane jest na semestr (4 lub 5 miesi臋cy), a wyp艂acane co miesi膮c, przelewem na konto bankowe studenta.

Stypendium socjalne mo偶e by膰 zwi臋kszone o kwot臋 oko艂o 250 z艂 w szczeg贸lnych okoliczno艣ciach np. w przypadku sieroctwa studenta. 

Pr贸g dochodu kwalifikuj膮cy do stypendium wynosi oko艂o 1100-1300 z艂 netto miesi臋cznie na jednego cz艂onka rodziny. W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 by艂o to 1294 z艂. Doch贸d rodziny obliczany jest na podstawie przede wszystkim wysoko艣ci dochodu osi膮gni臋tego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym rok akademicki, w kt贸rym przyznawane jest stypendium (dokumnetowanego za艣wiadczeniem wydanym przez naczelnika urz臋du skarbowego), a tak偶e wysoko艣ci dochod贸w niepodlegaj膮cych opodatkowaniu, takich jak alimnety czy dochody z gospodarstwa rolnego. Uwzgl臋dniane s膮 r贸wnie偶 zmiany dochodu, kt贸re nast膮pi艂y do dnia wydania decyzji stypendialnej. Zmiany, kt贸re nale偶y wykaza膰 to m.in. utrata pracy, uzyskanie emerytury czy te偶 rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej. Wykaz wymaganych dokument贸w znajdziesz tutaj.

W przypadku obywateli innych kraj贸w ni偶 Polska wymagane s膮 odpowiedniki dokument贸w wydawane w danym kraju. Na przyk艂ad na Ukrainie odpowiednikiem za艣wiadczenia z Urz臋du Skarbowego o dochodach cz艂onka rodziny za dany rok kalendarzowy jest za艣wiadczenie wydane przez Narodow膮 Fiskaln膮 S艂u偶b臋 Ukrainy (袛械褉卸邪胁薪邪 褎褨褋泻邪谢褜薪邪 褋谢褍卸斜邪 校泻褉邪褩薪懈), r贸wnie偶 w przypadku braku dochod贸w w danym roku.

Dokumenty powinny zosta膰 przet艂umaczone i po艣wiadczone. Zasady przyznawania stypendium s膮 takie same zar贸wno dla student贸w 1 roku, jak i lat wy偶szych.

Wi臋cej informacji o stypendium socjalnym dost臋pnych jest tutaj

Stypendium dla os贸b niepe艂nosprawnych

Stypendium dla os贸b niepe艂nosprawnych mo偶e otrzyma膰 student posiadaj膮cy orzeczenie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta. Sprawd藕 powy偶ej w cz臋艣ci 鈥濽prawnienia鈥 kto mo偶e pobiera膰 to 艣wiadczenie.

Wysoko艣膰 stypendium jest zale偶ne od stopnia niepe艂nosprawno艣ci i wynosi od oko艂o 400 z艂 do oko艂o 1200 z艂. Przyznawane jest na rok akademicki (na 9 miesi臋cy), nie d艂u偶ej ni偶 na okres wa偶no艣ci orzeczenia, a wyp艂acane co miesi膮c, przelewem na konto bankowe studenta.

Student-cudzoziemiec powinien przed艂o偶y膰 orzeczenie wydane przez polski organ. Zasady przyznawania stypendium s膮 takie same zar贸no dla student贸w 1 roku, jak i lat wy偶szych.

Wi臋cej informacji o stypendium dla os贸b niepe艂nosprawnych dost臋pnych jest tutaj

Stypendium rektora

Stypendium rektora ma charakter motywacyjny, jest przyznawane na wniosek studenta.  Sprawd藕 powy偶ej w cz臋艣ci 鈥濽prawnienia鈥 kto mo偶e pobiera膰 to stypendium.

Otrzymuje je student przyj臋ty na pierwszy rok studi贸w pierwszego stopnia lub jednolitych studi贸w magisterskich w roku z艂o偶enia egzaminu maturalnego, kt贸ry jest:

 • laureatem olimpiady mi臋dzynarodowej albo laureatem lub finalist膮 olimpiady stopnia centralnego, o kt贸rych mowa w przepisach o systemie o艣wiaty;
 • medalist膮 co najmniej wsp贸艂zawodnictwa sportowego o tytu艂 Mistrza Polski w danym sporcie, o kt贸rym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora otrzymuje ka偶dy student spe艂niaj膮cy ww. warunki, kt贸ry z艂o偶y艂 wniosek o jego przyznanie – liczba stypendi贸w nie jest ograniczona. Stypendium mo偶na 艂膮czy膰 ze stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyk贸w.

Stypendium wynosi oko艂o 1000 z艂 miesi臋cznie, jest przyznawane na rok akademicki (na 9 miesi臋cy), a wyp艂acane co miesi膮c na rachunek bankowy studenta.

W kolejnych latach stypendium otrzymuje 10% najlepszych student贸w, a lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy punkt贸w uzyskanej za 艣redni膮 ocen oraz osi膮gni臋cia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe.

W przypadku student贸w 1 roku studi贸w drugiego stopnia, stypendium przyznawane jest na podstawie sumy punkt贸w uzyskanej za 艣redni膮 ocen oraz osi膮gni臋cia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe. Uwzgl臋dniana jest 艣rednia ocen z ostatniego roku studi贸w pierwszego stopnia, z kt贸rych dyplom sta艂 si臋 podstaw膮 rekrutacji na studia drugiego stopnia. Mi臋dzy studiami nie mo偶e min膮膰 wi臋cej ni偶 12 miesi臋cy. Tworzy si臋 dwie listy rankingowe – dla absolwent贸w UJ ze 艣redni膮 wa偶on膮 ocen oraz dla absolwent贸w innych uczelni ze 艣redni膮 arytmetyczn膮 ocen. Z ka偶dej listy 艣wiadczenie otrzymuje 10% student贸w.

Wi臋cej informacji o stypendium rektora dost臋pnych jest tutaj

Zapomoga

Zapomoga mo偶e by膰 przyznana studentowi, kt贸ry znalaz艂 si臋 przej艣ciowo w trudnej sytuacji 偶yciowej. Sprawd藕 powy偶ej w cz臋艣ci 鈥濽prawnienia鈥 kto mo偶e otrzyma膰 zapomog臋.

Do zdarze艅, kt贸re uzasadniaj膮 wyst膮pienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza si臋 w szczeg贸lno艣ci: kradzie偶, po偶ar, pow贸d藕, ci臋偶k膮 chorob臋 wnioskodawcy lub cz艂onka jego najbli偶szej rodziny, 艣mier膰 najbli偶szego cz艂onka rodziny. Wniosek nale偶y z艂o偶y膰 w terminie 3 miesi臋cy od daty zdarzenia.

Maksymalna kwota zapomogi to oko艂o 2000 - 3000 z艂. Jest to 艣wiadczenie jednorazowe, wyp艂acane przelewem na rachunek bankowy studenta.

Zasady przyznawania zapomogi s膮 takie same dla student贸w 1 roku i lat wy偶szych.

Wi臋cej informacji o zapomogach dost臋pnych jest tutaj

Uniwersytet Jagiello艅ski oferuje szereg 艣wiadcze艅 finansowanych ze 艣rodk贸w wewn臋trznych. Warto poszuka膰 informacji tak偶e na stronie wybranego wydzia艂u, poniewa偶 istniej膮 fundusze skierowane do student贸w danego wydzia艂u lub kierunku studi贸w np. Fundusz Stypendialny im. Franciszka Mertensa za wyniki w nauce na Wydziale Matematyki i Informatyki czy Fundusz Stypendialny im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii.

Pe艂na oferta stypendialna UJ jest dost臋pna tutaj

Stypendium UJ

Stypendium skierowane jest do wybitnych uczni贸w lub absolwent贸w polskich b膮d藕 zagranicznych szk贸艂 艣rednich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych student贸w, kt贸rzy chc膮 podj膮膰 studia w UJ (z wy艂膮czeniem kierunk贸w studi贸w prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spe艂niaj膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce kryteria:

 • uko艅czyli nie dawniej ni偶 3 lata przed og艂oszeniem konkursu szko艂臋 wydaj膮c膮 艣wiadectwo lub inny dokument uprawniaj膮cy do ubiegania si臋 o przyj臋cie na studia wy偶sze w Polsce lub s膮 w momencie og艂oszenia konkursu uczniami takiej szko艂y,
 • prowadz膮 badania naukowe lub posiadaj膮 wybitne wyniki w nauce lub wybitne osi膮gni臋cia naukowe, lub artystyczne.

Stypendium wynosi 2000 z艂 miesi臋cznie i jest przyznawane na ca艂y okres studi贸w na danym kierunku studi贸w (nie d艂u偶ej ni偶 na 5 lat). Wyp艂acane jest co miesi膮c na rachunek bankowy studenta, w tym przez okres wakacji.

Wi臋cej informacji o Stypendium UJ znajdziesz tutaj

Fundusz Stypendialny im. Prof. Franciszka Ziejki

Celem tego Funduszu jest umo偶liwienie podj臋cia studi贸w w j臋zyku polskim na Uniwersytecie Jagiello艅skim osobom, kt贸re – pomimo uzyskania wybitnych wynik贸w w nauce lub posiadania osi膮gni臋膰 naukowych – nie maj膮 ze wzgl臋du na sytuacj臋 polityczn膮 mo偶liwo艣ci, aby kszta艂ci膰 si臋 w ojczystym kraju.

O stypendium z Funduszu mo偶e ubiega膰 si臋 cudzoziemiec, kt贸ry spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce kryteria:

 • z艂o偶y艂 egzamin maturalny lub jego odpowiednik za granic膮 nie dawniej ni偶 3 lata przed rokiem akademickim, od kt贸rego ubiega si臋 o przyznanie stypendium, lub uko艅czy艂 studia za granic膮 z tytu艂em zawodowym licencjata, magistra lub r贸wnorz臋dnym uprawniaj膮cym do podj臋cia studi贸w w Polsce, lub jest studentem ostatniego roku takich studi贸w za granic膮, i nie uko艅czy艂 26 lat;
 • uzyska艂 wybitne wyniki w nauce lub osi膮gni臋cia naukowe;
 • posiada status uchod藕cy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej, albo ochrony uzupe艂niaj膮cej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie podejmowa艂 kszta艂cenia na studiach w polskiej uczelni.

Wi臋cej informacji o Funduszu Stypendialnym im. Prof. Franciszka Ziejki znajdziesz tutaj

Stypendium dla olimpijczyk贸w

Kandydaci i studenci 1 roku powinni zwr贸ci膰 uwag臋 na Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyk贸w. 艢wiadczenie mog膮 otrzyma膰 studenci, kt贸rzy:

 • byli uczestnikami fina艂贸w olimpiady mi臋dzynarodowej,
 • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady og贸lnopolskiej oraz zaj臋li najwy偶sze miejsce spo艣r贸d wszystkich laureat贸w tej samej olimpiady przyj臋tych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiello艅skim, niezale偶nie od tego, w kt贸rej edycji olimpiady uczestniczyli.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (na 10 miesi臋cy) na wniosek studenta. Mo偶na je 艂膮czy膰 ze stypendium rektora.

Wi臋cej informacji o stypendium dla olimpijczyk贸w znajdziesz tutaj

Fundusz Stypendialny im. Bohdana 艁ysiaka

O stypendium mo偶e ubiega膰 si臋 student, kt贸ry:

 • uko艅czy艂 co najmniej I rok studi贸w pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku: filologia ukrai艅ska, filologia ukrai艅ska z j臋zykiem rosyjskim lub j臋zyk ukrai艅ski w biznesie i turystyce (z j臋zykiem rosyjskim)
 • LUB jest obywatelem Ukrainy, kt贸ry uko艅czy艂 co najmniej I rok studi贸w pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku filologia klasyczna
 • LUB jest obywatelem Ukrainy, kt贸ry uko艅czy艂 co najmniej I rok jednolitych studi贸w magisterskich na kierunku prawo

oraz w roku akademickim poprzedzaj膮cym rok akademicki, na kt贸ry ma zosta膰 przyznane stypendium, uzyska艂 艣redni膮 wa偶on膮 ocen co najmniej 4,0 lub wykazuje si臋 dzia艂alno艣ci膮 naukow膮, a tak偶e wype艂ni艂 wszystkie warunki przewidziane regulaminem studi贸w i programem studi贸w wymagane do zaliczenia roku studi贸w na danym kierunku studi贸w, jest wpisany na kolejny rok akademicki i nie korzysta z wpisu warunkowego na aktualny rok studi贸w.

O stypendium mo偶e si臋 tak偶e ubiega膰 doktorant, kt贸ry wykazuje si臋 udokumentowan膮 dzia艂alno艣ci膮 naukow膮 z zakresu filologii ukrai艅skiej.

Wi臋cej informacji o Funduszu Stypendialnym im. Bohdana 艁ysiaka znajdziesz tutaj

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

O stypendium za wyniki w nauce mog膮 ubiega膰 si臋 studenci, kt贸rzy uko艅czyli pierwszy rok studi贸w pierwszego stopnia lub jednolitych studi贸w magisterskich lub s膮 studentami studi贸w drugiego stopnia i spe艂niaj膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

 • w roku akademickim poprzedzaj膮cym rok akademicki, na kt贸ry ma zosta膰 przyznane stypendium, wype艂nili wszystkie warunki przewidziane regulaminem studi贸w i programem studi贸w wymagane do zaliczenia roku studi贸w na danym kierunku studi贸w i zostali wpisani na kolejny rok akademicki,
 • uzyskali 艣redni膮 wa偶on膮 ocen co najmniej 4,0 za rok akademicki poprzedzaj膮cy rok, na kt贸ry przyznawane jest stypendium, liczon膮 zgodnie z Regulaminem studi贸w pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studi贸w magisterskich,
 • maj膮 wa偶n膮 Kart臋 Polaka lub wobec kt贸rych wydano decyzj臋 w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
 • s膮 obywatelami Armenii, Bia艂orusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy.

Wi臋cej informacji o Fundusz Stypendialny Ad Polonos znajdziesz tutaj

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przekazuje 艣rodki na stypendia dla student贸w zagranicznych kszta艂c膮cych si臋 w Polsce lub student贸w polskich odbywaj膮cych studia cz臋艣ciowe i pobyty studyjne za granic膮. Wysoko艣膰 miesi臋cznego stypendium jest zr贸偶nicowana w zale偶no艣ci od programu oraz stopnia studi贸w.

Wi臋cej informacji o programach stypendialnych NAWA