Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta stypendialna dla cudzoziemców

Znajdziesz  tu podstawowe informacje jakie warunki powinien spełnić student-cudzoziemiec, aby otrzymywać stypendia na Uniwersytecie Jagiellońskim:

 • Fundusz Stypendialny: uprawnienia, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga
 • Własne Fundusze Stypendialne: Stypendium UJ, Stypendium dla olimpijczyków, Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka, Fundusz Stypendialny Ad Polonos, Fundusz Stypendialny im. Prof. Franciszka Ziejki
 • Programy Stypendialne NAWA: stypendia dla studentów przyjeżdżających

Na każdym wydziale informacji o stypendiach z Funduszu tj. stypendium socjalnym, rektora i dla niepełnosprawnych oraz zapomodze udziela koordynator ds. stypendialnych. Po wpisie i uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb jego dane znajdziesz w zakładce Dla studentów, a tam Obsługa.

Stypendia z Funduszu mogą pobierać studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, bez względu na wiek. Nie są należne na studiach podyplomowych.

Stypendia te nie są przyznawane osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra, a na studiach pierwszego stopnia – posiadającym tytuł licencjata, również w przypadku uzyskania tych tytułów (lub równorzędnych) za granicą. Stypendiów z Funduszu Stypendialnego nie może otrzymać student studiujący dłużej niż 12 semestrów, nawet jeżeli wcześniej nie otrzymywał świadczeń, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Każdy rodzaj stypendium można otrzymywać na jednym kierunku jednocześnie. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu danego rodzaju stypendium na więcej niż jednym kierunku, student zobowiązany jest wskazać, na którym kierunku będzie pobierał świadczenie.

Wnioski o świadczenia rejestruje się w systemie USOSweb (zakładka Dla wszystkich, a tam Wnioski), a następnie drukuje i dostarcza na uczelnię w wyznaczonym terminie, osobiście lub pocztą.

Więcej informacji o wnioskach dostępnych jest tutaj.

Stypendia są nieopodatkowane i w Polsce nie deklaruje się ich w rocznym zeznaniu podatkowym.

Rachunek bankowy

Stypendia przelewane są na rachunek bankowy prowadzony w PLN w banku działającym na terytorium RP.

Uprawnienia

Studenci-cudzoziemcy, w zależności od roku podjęcia studiów, posiadają różne uprawnienia do otrzymywania świadczeń z Funduszu Stypendialnego

Ważne! Aby Komisja Stypendialna dla Studentów UJ mogła prawidłowo ocenić uprawnienia studenta do stypendiów powinna mieć aktualne informacje o posiadanych przez niego dokumentach. Jeżeli Twój dokument utracił ważność lub uzyskałeś nowy rodzaj dokumentu to pamiętaj, aby dostarczyć potrzebne informacje do swojego sekretariatu prowadzącego tok studiów. Dane o nowym dokumencie powinny znaleźć się w systemie USOS.

Studenci, którzy rozpoczęli studia od roku 2019/2020 r. i później

Stypendium rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę może otrzymywać każdy student przyjęty na studia od roku akademickiego 2019/2020 lub później bez względu na obywatelstwo i zasady odbywania studiów.

Stypendium socjalne może otrzymać student cudzoziemiec, od którego nie pobiera się opłat oraz spełnia co najmniej jeden z warunków:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem jego rodziny, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • udzielono mu zezwolenia na pobyt stały, lub jest rezydentem długoterminowym Unii Europejskiej;
 • udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest posiadaczem certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • jest posiadaczem Karty Polaka lub jest osobą, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020

O stypendium socjalne, rektora i dla niepełnosprawnych oraz zapomogę może ubiegać się student-cudzoziemiec podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich spełniający co najmniej jeden z warunków:

 • któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • który jest pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie jego rodziny, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • który jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie jego rodziny, posiadający prawo stałego pobytu.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą otrzymywać stypendium socjalne, o ile podjęli studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą otrzymywać stypendium rektora, o ile podjęli i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Dodatkowo studenci-cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen, lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podejmujący studia na zasadach odpłatności lub na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach, lub decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego mogą otrzymywać stypendium rektora.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i jest ono przyznawane na wniosek studenta. Sprawdź powyżej w części „Uprawnienia” kto może pobierać stypendium socjalne.

Wysokość stypendium zależy od wysokości dochodu rodziny i wynosi około 1100-1300 zł miesięcznie, zwykle w trzech progach – im niższy dochód, tym wyższa kwota stypendium. Przyznawane jest na semestr (4 lub 5 miesięcy), a wypłacane co miesiąc, przelewem na konto bankowe studenta.

Stypendium socjalne może być zwiększone o kwotę około 250 zł w szczególnych okolicznościach np. w przypadku sieroctwa studenta. 

Próg dochodu kwalifikujący do stypendium wynosi około 1100-1300 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny. W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 było to 1294 zł. Dochód rodziny obliczany jest na podstawie przede wszystkim wysokości dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane jest stypendium (dokumnetowanego zaświadczeniem wydanym przez naczelnika urzędu skarbowego), a także wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu, takich jak alimnety czy dochody z gospodarstwa rolnego. Uwzględniane są również zmiany dochodu, które nastąpiły do dnia wydania decyzji stypendialnej. Zmiany, które należy wykazać to m.in. utrata pracy, uzyskanie emerytury czy też rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wykaz wymaganych dokumentów znajdziesz tutaj.

W przypadku obywateli innych krajów niż Polska wymagane są odpowiedniki dokumentów wydawane w danym kraju. Na przykład na Ukrainie odpowiednikiem zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach członka rodziny za dany rok kalendarzowy jest zaświadczenie wydane przez Narodową Fiskalną Służbę Ukrainy (Державна фіскальна служба України), również w przypadku braku dochodów w danym roku.

Dokumenty powinny zostać przetłumaczone i poświadczone. Zasady przyznawania stypendium są takie same zaróno dla studentów 1 roku, jak i lat wyższych.

Więcej informacji o stypendium socjalnym dostępnych jest tutaj

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta. Sprawdź powyżej w części „Uprawnienia” kto może pobierać to świadczenie.

Wysokość stypendium jest zależne od stopnia niepełnosprawności i wynosi od około 400 zł do około 1200 zł. Przyznawane jest na rok akademicki (na 9 miesięcy), nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia, a wypłacane co miesiąc, przelewem na konto bankowe studenta.

Student-cudzoziemiec powinien przedłożyć orzeczenie wydane przez polski organ. Zasady przyznawania stypendium są takie same zaróno dla studentów 1 roku, jak i lat wyższych.

Więcej informacji o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępnych jest tutaj

Stypendium rektora

Stypendium rektora ma charakter motywacyjny, jest przyznawane na wniosek studenta.  Sprawdź powyżej w części „Uprawnienia” kto może pobierać to stypendium.

Otrzymuje je student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora otrzymuje każdy student spełniający ww. warunki, który złożył wniosek o jego przyznanie – liczba stypendiów nie jest ograniczona. Stypendium można łączyć ze stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków.

Stypendium wynosi około 1000 zł miesięcznie, jest przyznawane na rok akademicki (na 9 miesięcy), a wypłacane co miesiąc na rachunek bankowy studenta.

W kolejnych latach stypendium otrzymuje 10% najlepszych studentów, a lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy punktów uzyskanej za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe.

W przypadku studentów 1 roku studiów drugiego stopnia, stypendium przyznawane jest na podstawie sumy punktów uzyskanej za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe. Uwzględniana jest średnia ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, z których dyplom stał się podstawą rekrutacji na studia drugiego stopnia. Między studiami nie może minąć więcej niż 12 miesięcy. Tworzy się dwie listy rankingowe – dla absolwentów UJ ze średnią ważoną ocen oraz dla absolwentów innych uczelni ze średnią arytmetyczną ocen. Z każdej listy świadczenie otrzymuje 10% studentów.

Więcej informacji o stypendium rektora dostępnych jest tutaj

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Sprawdź powyżej w części „Uprawnienia” kto może otrzymać zapomogę.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia.

Maksymalna kwota zapomogi to około 2000 - 3000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe, wypłacane przelewem na rachunek bankowy studenta.

Zasady przyznawania zapomogi są takie same dla studentów 1 roku i lat wyższych.

Więcej informacji o zapomogach dostępnych jest tutaj

Uniwersytet Jagielloński oferuje szereg świadczeń finansowanych ze środków wewnętrznych. Warto poszukać informacji także na stronie wybranego wydziału, ponieważ istnieją fundusze skierowane do studentów danego wydziału lub kierunku studiów np. Fundusz Stypendialny im. Franciszka Mertensa za wyniki w nauce na Wydziale Matematyki i Informatyki czy Fundusz Stypendialny im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii.

Pełna oferta stypendialna UJ jest dostępna tutaj

Stypendium UJ

Stypendium skierowane jest do wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych studentów, którzy chcą podjąć studia w UJ (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

 • ukończyli nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły,
 • prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie i jest przyznawane na cały okres studiów na danym kierunku studiów (nie dłużej niż na 5 lat). Wypłacane jest co miesiąc na rachunek bankowy studenta, w tym przez okres wakacji.

Więcej informacji o Stypendium UJ znajdziesz tutaj

Fundusz Stypendialny im. Prof. Franciszka Ziejki

Celem tego Funduszu jest umożliwienie podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Jagiellońskim osobom, które – pomimo uzyskania wybitnych wyników w nauce lub posiadania osiągnięć naukowych – nie mają ze względu na sytuację polityczną możliwości, aby kształcić się w ojczystym kraju.

O stypendium z Funduszu może ubiegać się cudzoziemiec, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • złożył egzamin maturalny lub jego odpowiednik za granicą nie dawniej niż 3 lata przed rokiem akademickim, od którego ubiega się o przyznanie stypendium, lub ukończył studia za granicą z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub równorzędnym uprawniającym do podjęcia studiów w Polsce, lub jest studentem ostatniego roku takich studiów za granicą, i nie ukończył 26 lat;
 • uzyskał wybitne wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe;
 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie podejmował kształcenia na studiach w polskiej uczelni.

Więcej informacji o Funduszu Stypendialnym im. Prof. Franciszka Ziejki znajdziesz tutaj

Stypendium dla olimpijczyków

Kandydaci i studenci 1 roku powinni zwrócić uwagę na Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków. Świadczenie mogą otrzymać studenci, którzy:

 • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej,
 • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (na 10 miesięcy) na wniosek studenta. Można je łączyć ze stypendium rektora.

Więcej informacji o stypendium dla olimpijczyków znajdziesz tutaj

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka

O stypendium może ubiegać się student, który:

 • ukończył co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku: filologia ukraińska, filologia ukraińska z językiem rosyjskim lub język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)
 • LUB jest obywatelem Ukrainy, który ukończył co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku filologia klasyczna
 • LUB jest obywatelem Ukrainy, który ukończył co najmniej I rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo

oraz w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, uzyskał średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 lub wykazuje się działalnością naukową, a także wypełnił wszystkie warunki przewidziane regulaminem studiów i programem studiów wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów, jest wpisany na kolejny rok akademicki i nie korzysta z wpisu warunkowego na aktualny rok studiów.

O stypendium może się także ubiegać doktorant, który wykazuje się udokumentowaną działalnością naukową z zakresu filologii ukraińskiej.

Więcej informacji o Funduszu Stypendialnym im. Bohdana Łysiaka znajdziesz tutaj

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

O stypendium za wyniki w nauce mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub są studentami studiów drugiego stopnia i spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane regulaminem studiów i programem studiów wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów i zostali wpisani na kolejny rok akademicki,
 • uzyskali średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 za rok akademicki poprzedzający rok, na który przyznawane jest stypendium, liczoną zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • mają ważną Kartę Polaka lub wobec których wydano decyzję w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
 • są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy.

Więcej informacji o Fundusz Stypendialny Ad Polonos znajdziesz tutaj

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przekazuje środki na stypendia dla studentów zagranicznych kształcących się w Polsce lub studentów polskich odbywających studia częściowe i pobyty studyjne za granicą. Wysokość miesięcznego stypendium jest zróżnicowana w zależności od programu oraz stopnia studiów.

Więcej informacji o programach stypendialnych NAWA