Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

Terminy

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wymagane dokumenty

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w USOSweb.

Link do USOSweb

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową i/lub studiowanie.

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć u wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych. Dane swojego koordynatora można znaleźć w USOSweb w zakładce Dla Studentów, a tam Obsługa.

Zasady przyznawania

Zapomogę przyznaje Komisja Stypendialna dla Studentów UJ w drodze decyzji administracyjnej. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Można otrzymać dwie zapomogi w danym roku akademickim. Można otrzymać jedną zapomogę z powodu danego zdarzenia.

W okresie korzystania z urlopu student jest uprawniony do otrzymywania zapomogi, o ile urlop został udzielony z powodów zdrowotnych lub urodzenia dziecka.

Zapomoga nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Zapomoga nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Łączny okres przysługiwania zapomogi wynosi 12 semestrów, bez względu na jej pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu zapomoga przysługuje na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Wysokość zapomogi

Maksymalną wysokość zapomogi określa Rektor UJ w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ. Aktualna maksymalna wysokość świadczenia znajduje się w Aktualnościach.

Aktualności - stypendia

Wysokość świadczenia w roku akademickim 2022/2023 wynosi:

  • maksymalna wysokość do 2500 zł (jednorazowo);
  • w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny  – maksymalnie do 3000 zł;
  • w przypadku konfliktu zbrojnego toczącego się w Ukrainie, będącej krajem stałego miejsca zamieszkania studenta lub członka najbliższej rodziny studenta - maksymalnie do 5000 zł.