Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi

Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi powstał dla upamiętnienia wielkiego dzieła Królowej Jadwigi, która cały osobisty majątek przeznaczyła na odnowienie Akademii Krakowskiej i tym samym zainicjowała 600 lat nieprzerwanej działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem Funduszu jest wspieranie pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje projekty naukowo-badawcze.

Twórcy Funduszu mają nadzieję, że dzięki tej inicjatywie dojdzie do zacieśnienia więzi i wymiany doświadczeń pomiędzy uczonymi tej części Europy, a Kraków i jego Uniwersytet staną się ośrodkiem naukowym jak dawniej promieniującym na wschód i południe.

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Funduszu, wybranej spośród samodzielnych pracowników naukowych wszystkich Wydziałów UJ i stanowiącej równocześnie Komisję Kwalifikacyjną. Fundusz utrzymuje się z dotacji i darów od osób fizycznych i prawnych.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1500 zł. Każdy stypendysta ma zapewnione zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju w domu studenckim na koszt Uniwersytetu.

Konkurs ogłaszany jest raz w ciągu roku akademickiego.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy pracownika naukowego/doktoranta wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu Funduszu,
  • życiorys,
  • program badań naukowych do zrealizowania w Krakowie,
  • informację o dotychczasowych pracach naukowych,
  • spis publikacji kandydata,
  • rekomendację od pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracownik naukowy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora dołącza opinię swojego opiekuna naukowego.

Dokumenty należy dostarczyć do Działu Spraw Stypendialnych (Dział Spraw Stypendialnych; Centrum Wsparcia Dydaktyki; ul. Ingardena 6; 30-060 Kraków) w terminie do 15 czerwca 2021 r.

Planując terminy badań, które mają być realizowane w ramach Stypendium w roku akademickim 2021/2022 należy wziąć pod uwagę możliwość ich zmiany w odpowiedzi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.

 

Postać Królowej Jadwigi

Królowa Jadwiga (1374-1399) - księżniczka z rodu Andegawenów, córka Ludwika Węgierskiego, w roku 1384 została królową Polski; tuż przed swoją przedwczesną śmiercią w roku 1399 przekazała w testamencie cały swój osobisty majątek na rzecz odnowienia Akademii Krakowskiej i zapoczątkowała swym szczodrym darem 600 lat nieprzerwanej działalności naszej Almae Matris. Mądra i wspaniałomyślna decyzja Królowej Jadwigi podyktowana była przenikliwą świadomością wymagań, jakie wyrastają przed Rzeczpospolitą po połączeniu z Wielkim Księstwem Litewskim. Ogromne państwo potrzebowało stolicy z prężnym uniwersytetem, zdolnym objąć swym zasięgiem całą dzisiejszą Europę środkowowschodnią. Dzięki tej dalekowzrocznej polityce Kraków i Akademia Krakowska na kilka wieków stały się prawdziwym ośrodkiem naukowym i kulturalnym w Europie.

Zobacz również: