Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi

Celem Funduszu jest finansowe wsparcie wyróżniających się w pracy naukowej pracowników naukowych lub doktorantów.

Twórcy Funduszu mają nadzieję, że dzięki tej inicjatywie dojdzie do zacieśnienia więzi i wymiany doświadczeń pomiędzy uczonymi tej części Europy, a Kraków i jego Uniwersytet staną się ośrodkiem naukowym jak dawniej promieniującym na wschód i południe.

Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi powstał dla upamiętnienia wielkiego dzieła Królowej Jadwigi, która cały osobisty majątek przeznaczyła na odnowienie Akademii Krakowskiej i tym samym zainicjowała 600 lat nieprzerwanej działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Królowa Jadwiga (1374-1399) - księżniczka z rodu Andegawenów, córka Ludwika Węgierskiego, w roku 1384 została królową Polski; tuż przed swoją przedwczesną śmiercią w roku 1399 przekazała w testamencie cały swój osobisty majątek na rzecz odnowienia Akademii Krakowskiej i zapoczątkowała swym szczodrym darem 600 lat nieprzerwanej działalności naszej Almae Matris. Mądra i wspaniałomyślna decyzja Królowej Jadwigi podyktowana była przenikliwą świadomością wymagań, jakie wyrastają przed Rzeczpospolitą po połączeniu z Wielkim Księstwem Litewskim. Ogromne państwo potrzebowało stolicy z prężnym uniwersytetem, zdolnym objąć swym zasięgiem całą dzisiejszą Europę środkowowschodnią. Dzięki tej dalekowzrocznej polityce Kraków i Akademia Krakowska na kilka wieków stały się prawdziwym ośrodkiem naukowym i kulturalnym w Europie.

Korzyści

Laureat otrzymuje stypendium przyznawane jednorazowo na cały okres pobytu stypendysty w Krakowie. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1500 zł. Każdy stypendysta ma zapewnione zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju w domu studenckim na koszt Uniwersytetu.

Adresaci stypendium

Stypendium mogą otrzymać:

 • pracownicy naukowi lub doktoranci
  • pochodzący z jednego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego lub krajów bałkańskich,
  • chcący prowadzić badania naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Procedury i terminy

Konkurs ogłaszany jest raz w ciągu roku akademickiego. Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy do 15 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym planowane jest prowadzenie badań, złożyć w Dziale Spraw Stypendialnych komplet dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy pracownika naukowego/doktoranta,
 • życiorys,
 • program badań naukowych do zrealizowania w Krakowie,
 • informację o dotychczasowych pracach naukowych,
 • spis publikacji,
 • rekomendację od pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracownik naukowy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora dołącza opinię swojego opiekuna naukowego.

Organy Funduszu

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Własnych Funduszy Stypendialnych.

Fundusz utrzymuje się z dotacji i darów od osób fizycznych i prawnych.

Zobacz również: