Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz Stypendialny im. Profesora Franciszka Ziejki

Idea stypendium

Celem Funduszu Stypendialnego im. Prof. Franciszka Ziejki jest umożliwienie podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Jagiellońskim osobom, które – pomimo uzyskania wybitnych wyników w nauce lub posiadania osiągnięć naukowych – nie mają ze względu na sytuację polityczną możliwości, aby kształcić się w ojczystym kraju.

Fundusz został ustanowiony z inicjatywy władz rektorskich oraz Senatu UJ dla uczczenia pamięci Patrona stypendium.

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka (1940-2020)

Profesor honorowy UJ, rektor Almae Matris Cracoviensis w latach 1999-2005. Historyk literatury i kultury związany szczególnie mocno z polonistyką krakowską oraz jej tradycjami, doktor honoris causa pięciu polskich uniwersytetów. Inicjator budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utworzenia Panteonu Narodowego w Krakowie. Był także przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy prezesie Rady Ministrów oraz Komitetu Polska w Zjednoczonej Europie przy prezydium PAN. Współpracował też z ośrodkami akademickimi w Paryżu, Marsylii, Aix-en-Provence i Lizbonie.

Korzyści

Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Jego wysokość w danym roku określa Prorektor UJ ds. dydaktyki po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich Wydziałów UJ oraz po jednym przedstawicielu Samorządu Studentów i Towarzystwa Doktorantów

W konkursie mogą także zostać przyznane wyróżnienia dla kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do stypendium, gwarantujące m.in. intensywny – roczny lub semestralny – kurs języka polskiego, a także gwarancję przyznania miejsca w domu studenckim (opłacanego przez stypendystę na zasadach ogólnych).

Adresaci stypendium

O stypendium z Funduszu może ubiegać się cudzoziemiec, który spełnia łącznie następujące kryteria:

  • złożył egzamin maturalny lub jego odpowiednik za granicą nie dawniej niż 3 lata przed rokiem akademickim, od którego ubiega się o przyznanie stypendium, lub ukończył studia za granicą z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub równorzędnym uprawniającym do podjęcia studiów w Polsce, lub jest studentem ostatniego roku takich studiów za granicą, i nie ukończył 26 lat;
  • uzyskał wybitne wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe;
  • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nie podejmował kształcenia na studiach w polskiej uczelni.

Szczegółowe kryteria określa regulamin Funduszu dostępny poniżej.

Procedury i terminy

Nabór wniosków na rok akademicki 2023/2024 odbywa się w okresie od 1 do 8 marca 2023 r.

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium, powinny:

  1. Uzupełnić formularz wniosku (wzór poniżej);
  2. Uzupełniony formularz wydrukować, podpisać, a następnie zeskanować
  3. Skan uzupełnionego, wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z załącznikami potwierdzającymi osiagnięcia, wysłać na adres mailowy: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl.

Organy Funduszu

Funduszem zarządza Prorektor UJ ds. dydaktyki przy udziale Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ.

Formularze wniosków

Zobacz również

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Prof. Franciszka Ziejki