Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Idea Stypendium i najważniejsze informacje

Idea Stypendium

Celem Stypendium jest poszukiwanie najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, których różnorodne talenty wykraczają poza sztywne ramy oceny oraz wspieranie ich dalszego rozwoju z poszanowaniem wolności twórczej i indywidualizmu każdego z nich, w ten sposób, by dołączyli oni do grona najwybitniejszych absolwentów swojej Alma Mater.

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi prestiżowe wyróżnienie. Dostają je jedynie wybitne i szczególnie uzdolnione osoby, chcące podjąć studia na naszej Uczelni. Stanowi ono propozycję pozwalającą najzdolniejszym osobom realizować swoje pasje i plany naukowe oraz rozwijać różnorodne talenty w atmosferze poszanowania swobody twórczej i wolności badań naukowych oraz przy znaczącym wsparciu finansowym i instytucjonalnym.

Kto może ubiegać się o Stypendium?

O Stypendium UJ może ubiegać się osoba, która łącznie spełniła następujące kryteria:

  1. złożyła egzamin maturalny lub jego zagraniczny odpowiednik nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu o Stypendium UJ lub w momencie ogłoszenia konkursu jest uczniem ostatniej klasy szkoły kończącej się złożeniem egzaminu maturalnego lub jego zagranicznego odpowiednika;
  2. w roku akademickim następującym po roku ogłoszenia konkursu podejmuje studia po raz pierwszy;
  3. posiada wybitne wyniki w nauce.

W uzasadnionym przypadku o Stypendium UJ może ubiegać się student odbywający studia pierwszego stopnia na okres kształcenia na studiach drugiego stopnia, pod warunkiem złożenia egzaminu lub jego zagranicznego odpowiednika nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu i posiadania wybitnych wyników w nauce.

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Jak aplikować?

Konkurs o Stypendium składa się z dwóch etapów:

  • w pierwszym etapie należy wypełnić, do 15 kwietnia danego roku, elektroniczny formularz osobowy oraz dostarczyć materiały stanowiące prezentację kandydata i jego dotychczasowych osiągnięć, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju w postaci, np.: zwięzłego opisu, prezentacji multimedialnej, filmu lub w innej, wybranej przez kandydata, formie przekazu. Wnioski oceniane będą przez Kapitułę Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zakwalifikuje do kolejnego etapu maksymalnie 20 uczestników konkursu.
  • drugi etap obejmuje przeprowadzenie przez Kapitułę rozmów z kandydatami wybranymi w pierwszym etapie, ukierunkowanych na sprawdzenie predyspozycji kandydatów do podjęcia deklarowanego kierunku studiów oraz rozpoznanie ich osiągnięć, wiedzy, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju.

Najważniejsze informacje o Stypendium

Rodzaj stypendium za wybitne wyniki w nauce
Wysokość stypendium 2000 zł miesięcznie przez cały okres (jednak nie więcej niż pięć lat) odbywanych w UJ jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia
Terminy naboru wniosków  do 15 kwietnia każdego roku
Maksymalna liczba stypendystów 7
Organ rozstrzygający konkurs Kapituła Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatkowe korzyści
  • maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na studia, na wybranym przez siebie kierunku studiów
  • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu lub programu studiów
  • w okresie wypłacania stypendium, gwarancja przyznania miejsca w domu studenckim, które jest opłacane przez stypendystę na ogólnych zasadach określonych w UJ
  • w okresie wypłacania stypendium, opieka naukowa pracownika UJ wskazanego przez Rektora UJ