Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Idea Stypendium i najważniejsze informacje

Idea Stypendium

Celem Stypendium jest poszukiwanie najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, których różnorodne talenty wykraczają poza sztywne ramy oceny oraz wspieranie ich dalszego rozwoju z poszanowaniem wolności twórczej i indywidualizmu każdego z nich, w ten sposób, by dołączyli oni do grona najwybitniejszych absolwentów swojej Alma Mater.

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi prestiżowe wyróżnienie. Dostają je jedynie wybitne i szczególnie uzdolnione osoby, chcące podjąć studia na naszej Uczelni. Stanowi ono propozycję pozwalającą najzdolniejszym osobom realizować swoje pasje i plany naukowe oraz rozwijać różnorodne talenty w atmosferze poszanowania swobody twórczej i wolności badań naukowych oraz przy znaczącym wsparciu finansowym i instytucjonalnym.

Kto może ubiegać się o Stypendium?

Stypendium skierowane jest do wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych studentów, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. ukończyły nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły,
  2. prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Jak aplikować?

Konkurs o Stypendium składa się z dwóch etapów:

  • w pierwszym etapie należy wypełnić, w okresie od 1 lutego do 15 marca danego roku, elektroniczny formularz osobowy oraz dostarczyć materiały stanowiące prezentację kandydata i jego dotychczasowych osiągnięć, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju w postaci, np.: zwięzłego opisu, prezentacji multimedialnej, filmu lub w innej, wybranej przez kandydata, formie przekazu. Wnioski oceniane będą przez Kapitułę Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zakwalifikuje do kolejnego etapu maksymalnie 20 uczestników konkursu.
  • drugi etap obejmuje przeprowadzenie przez Kapitułę rozmów z kandydatami wybranymi w pierwszym etapie, ukierunkowanych na sprawdzenie predyspozycji kandydatów do podjęcia deklarowanego kierunku studiów oraz rozpoznanie ich osiągnięć, wiedzy i zainteresowań.

Najważniejsze informacje o Stypendium

Rodzaj stypendium za wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne
Wysokość stypendium 2000 zł miesięcznie przez cały okres (jednak nie więcej niż pięć lat) odbywanych w UJ jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia
Terminy naboru wniosków od 1 lutego do 15 marca każdego roku
Maksymalna liczba stypendystów 7
Organ rozstrzygający konkurs Kapituła Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatkowe korzyści
  • maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na studia, na wybranym przez siebie kierunku studiów
  • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu studiów
  • w okresie wypłacania stypendium, gwarancja przyznania miejsca w domu studenckim, które jest opłacane przez stypendystę na ogólnych zasadach określonych w UJ
  • w okresie wypłacania stypendium, opieka naukowa pracownika UJ wskazanego przez Rektora UJ