Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kapituła Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ranga Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego ujawnia się w idei, która mu przyświeca i samej konstrukcji Stypendium. Jego wyjątkowość podkreśla dobór członków Kapituły. 

W skład Kapituły wchodzą wybrani przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego wybitni przedstawiciele nauki, będący pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy:

  • wyróżniają się pod względem jakości pracy dydaktycznej, działalności projakościowej, działalności popularyzatorskiej, działalności organizacyjnej w obrębie Wydziału i/lub Uniwersytetu;
  • cechują się otwartością wobec studentów, a także zdolnością inspirowania podopiecznych do samodzielnej lub grupowej pracy naukowej;
  • potrafią identyfikować indywidualne zdolności i talenty, i wspomagać ich rozwój poprzez odpowiednio ukierunkowaną pracę indywidualną i grupową;
  • są cenieni przez studentów;
  • są uznanymi ekspertami w swojej dyscyplinie naukowej i dziedzinie wiedzy.

W skład Kapituły wchodzi także Przewodniczący Samorządu Studentów UJ.

Kapitułę Stypendium Jagiellońskiego powołuje Rektor na dwuletnią kadencję.

Decyzja nr 17 Rektora UJ z 9 kwietnia 2021 roku
w sprawie: powołania Kapituły Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2022

Decyzja nr 34 Rektora UJ z 19 grudnia 2018 roku
w sprawie: powołania Kapituły Uniwersytetu Jagiellońskiego

Skład Kapituły Stypendium UJ w kadencji 2020-2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Piotr Krasny
Prof. dr hab. Artur Michalak
Dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

Wydział Filozoficzny

Dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

Dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UJ, kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej. Członek Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ i zespołu miesięcznika „Znak” oraz Rady ds. Równego Traktowania przy Urzędzie Miasta Krakowa. Zajmuje się historią psychologii, psychopatologii i psychoanalizy, irracjonalizmem, a także sztuką i alternatywnymi ruchami kulturowymi.

Autor i współautor wielu książek, m.in.: New Age. Il pensiero di una ‘nuova era’ (1997), Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem (2005), Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii (2009), Historia polskiej myśli psychologicznej (2009, z Teresą Rzepą), Czyje jest nasze życie? (2017, z Olgą Drendą) oraz Niezabliźniona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy (2018, z Mirą Marcinów).

Laureat nagrody "Pro Arte Docendi" w roku akademickim 2009/2010 oraz posiadacz medalu KEN, wielokrotnie wybierany przez studentów jako najlepszy wykładowca w Instytucie Psychologii UJ.

Od wielu lat prowadzi działalność popularyzatorską i publicystyczną, w której ramach udzielił licznych wywiadów pismom codziennym, dodatkom specjalnym, magazynom oraz portalom internetowym, takim, jak m.in.: "Gazeta Wyborcza", "Wysokie Obcasy", "Wysokie Obcasy Extra", "Polityka", "Newsweek", "Dziennik Polski", "Gazeta Krakowska", "Tygodnik Powszechny", "Znak", "List", "Przegląd Powszechny", "Więź", "W drodze", "ELLE", "Mêlée", "Red", "Liberté", wp.pl, polskamasens.pl. Publikował m.in. w „Charakterach”, „NaGłosie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”, „Znaku” oraz czasopismach specjalistycznych.

Ponadto: miłośnik muzyki w jej najróżniejszych formach, fascynuje się m. in. Indianami, ptakami i drzewami. Trenował judo. W wolnych chwilach rysuje i gra na pianinie. Nie ma prawa jazdy, jeździ na hulajnodze.

Dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ

Wydział Prawa i Administracji

Dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ

Prawniczka, pracownik UJ z 25-letnim stażem, kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych i dydaktycznych, wieloletni wykładowca w ramach warsztatów Ars Docendi, Tygodnia Jakości Kształcenia oraz innych programów i szkoleń organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński. Stażystka m.in. Ruhr-Universität w Bochum oraz Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie, odbyła także liczne szkolenia i praktyki np. w instytucjach samorządowych miasta Essen i miasta Toronto. Zaangażowana w inicjatywy studenckie i doktoranckie oraz działalność popularyzatorską (konferencje popularno-naukowe, wykłady gościnne i in.), kilkukrotnie nagradzania przez J. M. Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej.

Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

więcej O Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
Dr hab. Michał Németh, prof. UJ

Wydział Filologiczny

Dr hab. Michał Németh, prof. UJ

Turkolog i hungarysta, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracownik Instytutu Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek rzeczywisty Academia Europaea (Sekcja Filologii Klasycznej i Orientalnej). Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta przy Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji w latach 2015–2018 (Institut für Slavistik, Turkologie und zirkumbaltische Studien). Autor kilkudziesięciu artykułów i kilku monografii w zakresie językoznawstwa historycznego. Specjalizuje się w badaniach nad historią języka karaimskiego opartych na edycjach źródeł pisanych, nad kontaktami słowiańsko- i turkijsko-węgierskimi oraz nad historią słownictwa węgierskiego. W latach 2012–2019 kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Od lutego 2019 roku kierownik grantu (Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language Europejskiej Rady ds Badań Naukowych (ERC). Członek redakcji trzech czasopism naukowych: Karaite Archives (Poznań), Almanach Karamski (Wrocław) oraz International Journal Of Eurasian Linguistics (Boston, Leiden, wyd. Brill). Członek Societas Uralo-Altaica (Göttingen, Niemcy). Laureat licznych stypendiów i nagród, w tym dwóch stypendiów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2015–2018) oraz medalu im. Zoltána Gombocza (Zoltán Gombocz Commemorative Medal and Prize) przyznawanego przez Węgierskie Towarzystwo Językoznawcze wybitnym młodym językoznawcom. Na stronie michalnemeth.academia.edu przeczytać można jego pełną bibliografię i życiorys naukowy.

Dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

Wydział Filozoficzny

Dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

Filozof, pracownik Instytutu Filozofii UJ i kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET). Główny obszar zainteresowań to metaetyka i etyka praktyczna, w tym bioetyka. Publikował w głównych międzynarodowych czasopismach naukowych w swojej dyscyplinie (m.in. American Journal of Bioethics, Journal of Medical Ethics, Theoretical Medicine and Bioethics, Ethics and Information Technology). Jest członkiem redakcji czasopisma naukowego "Diametros" oraz redaktorem naczelnym czasopisma popularnonaukowego "Filozofia w Praktyce". Kierownik wielu projektów badawczych, wydawniczych i popularnonaukowych, obecnie kieruje projektem BIOUNCERTAINTY finansowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych w ramach konkursu ERC Starting Grant 2018.

Dr Witold Zawadzki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dr Witold Zawadzki

Pracuje w Zakładzie Fotoniki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się plazmą oraz ultraszybką spektroskopią laserową. Jak sam mówi, w pracy "strzela z lasera w plazmę". Jego zainteresowania badawcze obejmują optykę atomową, fotonikę i technikę laserową.

Jest nauczycielem fizyki w klasie uniwersyteckiej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Angażuje się również w popularyzację fizyki (wykłady popularnonaukowe, warsztaty przyrodnicze, konkursy fizyczne, np. „Lwiątko", „Świetlik").

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz współredaktorem czasopism "Foton" i "Neutrino". W 2018 roku otrzymał indywidualną Nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego za Popularyzację Fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta.

Przewodnicząca Samorządu Studentów UJ

Katarzyna Jedlińska