Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Idea stypendium

Fundusz Stypendialny Ad Polonos powstał z inicjatywy i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków zesłańców polskich studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fundusz jest też wyrazem pamięci o prof. dr. hab. med. Marianie Doleżalu, który pochodził z rodziny zasłużonej dla polskości ziem kresowych.

Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce dla wyróżniających się studentów UJ oraz za osiągnięcia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich UJ CM, będących potomkami zesłańców polskich.

Korzyści

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (październik-lipiec) i wypłacane co miesiąc. Jego wysokość w danym roku określa Rektor UJ (w roku akademickim 2021/2022 stypendium wynosi 400 zł miesięcznie)

Każdorazowo stypendium może otrzymać maksymalnie 12 osób (w tym maksymalnie dwie spośród uczestników studiów doktoranckich).

Adresaci stypendium

O stypendium mogą ubiegać się:

 • studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub są studentami studiów drugiego stopnia i spełniają łącznie następujące warunki:
  • w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane regulaminem studiów i programem studiów wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów i zostali wpisani na kolejny rok akademicki,
  • uzyskali średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 za rok akademicki poprzedzający rok, na który przyznawane jest stypendium, liczoną zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
  • mają ważną Kartę Polaka lub wobec których wydano decyzję w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
  • są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy;
 • uczestnicy studiów doktoranckich UJ CM, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • ukończyli pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium,
  • w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane Regulaminem studiów doktoranckich, planem i programem studiów doktoranckich wymagane do zaliczenia roku studiów i są wpisani na kolejny rok akademicki,
  • wykazują się udokumentowaną działalnością naukową, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 lit. a Regulaminu Funduszu w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium (m.in. udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, udział w projektach naukowych),
  • mają ważną Kartę Polaka lub wydano wobec nich decyzję w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
  • są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy.

Procedury i terminy

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy do 20 października roku akademickiego, na który stypendium ma zostać przyznane, dostarczyć do Działu Spraw Stypendialnych (osobiście lub pocztą tradycyjną) komplet dokumentów:

 • studenci:
  • wniosek według określonego wzoru;
  • zaświadczenie o średniej ważonej ocen wystawione przez sekretariat właściwej jednostki;
  • zaświadczenie o udziale w kole naukowym wystawione przez opiekuna koła – w przypadku zgłoszenia udziału.
 • uczestnicy studiów doktoranckich:
  • wniosek według określonego wzoru;
   dokumentacja potwierdzająca wskazane we wniosku osiągnięcia.

Organy Funduszu

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Funduszu Stypendialnego Ad Polonos.

Formularze wniosków

Wypełniony (komputerowo lub ręcznie) i podpisany formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście (Welcome Centre - ul. R. Ingardena 6, I piętro, wejście od ul. Oleandry 2A) lub pocztą tradycyjną pod adres:

Dział Spraw Stypendialnych
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
z dopiskiem na kopercie: "Fundusz Ad Polonos"

Zobacz również