Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Własne fundusze
stypendialne

Web Content Display Web Content Display

This content is available in Polish only—please come back later.

Web Content Display Web Content Display

Fundusz Ad Polonos

Fundusz Stypendialny Ad Polonos powstał z inicjatywy i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków zesłańców polskich studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fundusz jest też wyrazem pamięci o prof. dr. hab. med. Marianie Doleżalu, który pochodził z rodziny zasłużonej dla polskości ziem kresowych.

Fundusz został powołany uchwałą Senatu UJ z dnia 28 września 2016 roku. Regulamin Funduszu został przyjęty zarządzeniem nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2020 roku w sprawie: Regulaminu Funduszu Stypendialnego Ad Polonos. Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce dla wyróżniających się studentów UJ oraz za osiągnięcia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich UJ CM, będących potomkami zesłańców polskich. Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Studenci

O stypendium z Funduszu za wyniki w nauce mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub są studentami studiów drugiego stopnia i spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane regulaminem studiów i programem studiów wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów i zostali wpisani na kolejny rok akademicki,
 • uzyskali średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 za rok akademicki poprzedzający rok, na który przyznawane jest stypendium, liczoną zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • mają ważną Kartę Polaka lub wobec których wydano decyzję w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
 • są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy;

Komplet dokumentów kandydata studenta powinien zawierać:

 1. wniosek według określonego wzoru;
 2. zaświadczenie o średniej ważonej ocen wystawione przez sekretariat właściwej jednostki;
 3. zaświadczenie o udziale w kole naukowym wystawione przez opiekuna koła – w przypadku zgłoszenia udziału.

Uczestnicy studiów doktoranckich UJ CM

O stypendium z Funduszu za osiągnięcia naukowe mogą się ubiegać uczestnicy studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • ukończyli pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium,
 • w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane Regulaminem studiów doktoranckich, planem i programem studiów doktoranckich wymagane do zaliczenia roku studiów i są wpisani na kolejny rok akademicki,
 • wykazują się udokumentowaną działalnością naukową, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 lit. a Regulaminu Funduszu w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium (m.in. udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, udział w projektach naukowych),
 • mają ważną Kartę Polaka lub wydano wobec nich decyzję w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
 • są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy.

Komplet dokumentów kandydata uczestnika studiów doktoranckich powinien zawierać:

 1. wniosek według określonego wzoru;
 2. dokumentacja potwierdzająca wskazane we wniosku osiągnięcia.

Formularze wniosków

Wyniki

W roku akademickim 2020/2021 Rada Funduszu Stypendialnego Ad Polonos przyznała 12 stypendiów w kwocie 400 zł miesięcznie. Wszyscy ubiegający się o przyznanie stypendium zostali poinformowani o rozstrzygnięciu w ich sprawie indywidualną wiadomością mailową.

Zobacz również