Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium rektora

Informacje związane z wymienionymi poniżej świadczeniami nie dotyczą doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich.

Informacja dla studentów rozpoczynających studia

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na 1 rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora otrzymuje każdy student spełniający ww. warunki – liczba stypendiów nie jest ograniczona.

Inne stypendia: Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Stypendium rektora - informacje ogólne

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium rektora można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Prawo do stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.

Wnioski

Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta. Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć u wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych. Dane swojego koordynatora można znaleźć w USOSweb w zakładce Dla Studentów, a tam Obsługa. Do przyznawania stypendium rektora stosuje się przepisy ustawy Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce.

Termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium rektora mija 20 października roku akademickiego, na który ma być przyznane stypendium.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium rektora na dany rok akademicki ustala Rektor UJ w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ. Aktualna wysokość świadczenia dostępna jest w zakładce Aktualności.

Średnia ocen

Student ubiegający się o stypendium rektora powinien obliczyć swoją średnią ważoną ocen zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie studiów. Średnią ważoną ocen należy zweryfikować w sekretariacie prowadzącym kierunek studiów studenta. Sekretariat danego kierunku studiów ma obowiązek obliczyć średnią ważoną ocen studenta w systemie USOS. W przypadku rozbieżności w obliczeniu średniej ocen przez studenta i przez pracownika sekretariatu, rozbieżność tę należy wyjaśnić z pracownikiem sekretariatu zajmującym się tokiem studiów na danym kierunku. 

W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni wymagane jest przedłożenia zaświadczenia o wysokości średniej arytmetycznej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia. Do średniej ocen z III roku studiów pierwszego stopnia nie wlicza się oceny z obrony pracy licencjackiej. Dla studentów I roku studiów drugiego stopnia tworzy się dwie listy rankingowe: dla studentów, którzy ukończyli studia w UJ (z ważoną średnią ocen) oraz dla studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż UJ (z arytmetyczną średnią ocen).

Ocena wniosków i przyznanie świadczenia

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres 9 miesięcy od października do czerwca. Stypendium rektora może otrzymać do 10% studentów na każdym kierunku. Za 100% studentów uważa się wszystkich studentów wpisanych na poprzedni rok studiów na danym kierunku (specjalności) na dzień 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego. Do 100% studentów wlicza się także studentów powtarzających rok studiów i studentów korzystających z urlopu. W przypadku studentów I roku studiów  drugiego stopnia za 100% studentów uważa się wszystkich studentów wpisanych na pierwszy rok studiów na dzień 15 października danego roku akademickiego.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia i średnia ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim. Przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę osiągnięcia z innych lat studiów i sprzed rozpoczęcia studiów na danym poziomie. Zasada ta dotyczy również uzyskanych certyfikatów językowych oraz nagród uzyskanych w olimpiadach przedmiotowych w szkole średniej. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosku dotyczy osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, których dyplom ukończenia był podstawą przyjęcia na studia na kierunku, na którym ma być przyznane stypendium.

Wniosek jest oceniany metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawana jest określona liczba punktów. Jeśli w danej kategorii jest więcej niż jedno osiągnięcie, punkty się kumulują. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu.

Sporządza się jeden, wspólny ranking dla wszystkich form studiów na danym roku i kierunku/specjalności studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne łącznie).

Wszystkie osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dokumentuje się odpowiednim zaświadczeniem potwierdzającym osiągnięcie. Zaświadczenie w formie elektronicznej należy dołączyć do formularza wniosku w USOSweb.

Przykładowe osiągnięcia, które nie są brane pod uwagę:

 1. Średnia ocen poniżej 4,0.
 2. Średnia ocen uzyskana na innym kierunku studiów, poza studentami ubiegającymi się o przyznanie stypendium na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.
 3. Działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych.
 4. Publikacje o charakterze innym niż wymienione w Regulaminie (np. relacja z konferencji, recenzja filmu), a także opublikowanie abstraktu referatu lub posteru w księdze abstraktów.
 5. Artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku.
 6. Organizacja lub bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych, grantach badawczych lub projektach naukowych.
 7. Udział w konferencji, która ma cechy konferencji drapieżnej.
 8. Prowadzenie warsztatów.
 9. Udział w wymianach studenckich, wykładach otwartych, szkołach letnich, szkołach zimowych, warsztatach, wyjazdach objazdowych lub spotkaniach panelowych oraz w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
 10. Miejsca medalowe w konkursach innych niż wymienione w Regulaminie.
 11. Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe i za postery.
 12. Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne (np. nagrody rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje, nagrody w ramach konferencji).
 13. Odbycie praktyk i staży krajowych lub zagranicznych.
 14. Przedstawienie tego samego referatu lub posteru na więcej niż jednej konferencji.
 15. Zaprezentowanie danego dzieła artystycznego więcej niż jeden raz.
 16. Organizacja konferencji, wydarzeń, szkół letnich itp.
 17. Uzyskanie certyfikatów np. językowych czy kompetencyjnych.

Stypendium rektora a urlop

W okresie korzystania z urlopu student może pobierać stypendium rektora.