Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium rektora

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące stypendium rektora. Regulamin świadczeń regulujący przyznanie stypendium znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Link - Regulamin świadczeń BIP

 

Formularz wniosku o stypendium znajduje się w USOSweb w zakładce Dla wszystkich, a tam Wnioski. Nabór wniosków rozpoczyna się początkiem października.

Informacje dotyczące USOSweb znajdują się na stronie www.usosownia.uj.edu.pl

Wniosek należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej u koordynatora ds. stypendialnych. Wniosek można też wysłać pocztą – koniecznie listem poleconym. 

Imię, nazwisko i adres e-mail koordynatora znajdziesz w USOSweb, w zakładce Dla wszystkich, a tam Wnioski. Jeżeli nie ma tam adresu pocztowego to napisz e-mail do koordynatora i zapytaj o adres do wysyłki wniosku lub brakujących dokumentów. 

Nie, wniosek zostanie zweryfikowany, gdy dostarczysz go w wersji papierowej. Zatem nie czekaj na zmianę statusu – od razu złóż wniosek na uczelni.

Do 20 października. Termin dotyczy złożenia wniosku w wersji papierowej, nie zaś zarejestrowania formularza w systemie.

Przed wyjazdem można upoważnić wybraną osobę do złożenia wniosku o stypendium rektora. Wniosek można złożyć przez e-PUAP. Pobierz wniosek z systemu USOSweb, a następnie wyślij go jako „inne pismo” do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skan wniosku lub wniosek podpisany elektronicznie, ale wysłany e-mailem nie zostanie uznany.

Stypendium jest przyznawane na okres roku akademickiego, a wypłacane od października do czerwca. W niektórych latach akademickich, decyzją Rektora, wypłata może być przedłużona do lipca.

Stypendium jest wypłacane po odebraniu decyzji stypendialnej. Stypendia są wypłacane dwa razy w miesiącu – 15 i ostatniego dnia miesiąca. Aby otrzymać wypłatę w danym terminie należy odebrać decyzję około tygodnia przed terminem wypłaty. 

Aby uzyskać informację o progu punktowanym z ubiegłego roku należy skontaktować się z koordynatorem ds. stypendialnych.

Punktowane osiągnięcia są wskazane w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów:

Link - Regulamin świadczeń UJ

Wskaż we wniosku wszystkie uzyskane osiągnięcia. Jeżeli dane osiągnięcie nie jest punktowane to zostanie odrzucone. Nie spowoduje to odrzucenia wniosku, a tylko określonego osiągnięcia

Wskaż we wniosku wszystkie posiadane osiągnięcia, nawet jeżeli nie masz jeszcze potwierdzającego je dokumentu. Złóż wniosek do 20 października. Brakujący dokument dostarcz później, tak szybko jak to możliwe.

W takiej sytuacji należy napisać e-mail do osoby, która cofnęła wniosek (zwykle jest to student – członek komisji stypendialnej) i zapytać o szczegóły. 

W takiej sytuacji należy napisać e-mail do osoby, która cofnęła wniosek (zwykle jest to student – członek komisji stypendialnej) i poinformować o sytuacji. Nieudokumentowane osiągnięcie nie zostanie uznane przez komisję.

Należy zapoznać się z komunikatem dołączonym do zmiany stanu wniosku i dostarczyć wymagane dokumenty. Zwykle cofnięcie do uzupełnienia oznacza, że nie został dostarczony wniosek w wersji papierowej lub wniosek nie został własnoręcznie podpisany. Skan wniosku nie jest wystarczający.

Jeżeli trwa nabór lub ocena wniosków to student może dołączyć nowe osiągnięcie kontaktując się z koordynatorem ds. stypendialnych. Jeżeli komisja zakończyła prace to dołączenie nowych osiągnięć nie jest możliwe (w tym także w odwołaniu). 

Nie. O stypendium rektora student I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich może ubiegać się dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek w tym zakresie stanowi student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty bądź medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, który może otrzymać stypendium już na 1 roku studiów.

Uwzględnia się średnią ocen uzyskanych za ostatni rok studiów pierwszego stopnia, a nie uwzględniając ocen z egzaminu dyplomowego, pracy magisterskiej oraz oceny na dyplomie.

Czynny udział w konferencji w postaci np. referatu, prezentacji multimedialnej, posteru itp. jest punktowany, niezależnie od tego, czy po takiej konferencji  wydana została publikacja.

Nie, w przypadku rezygnacji ze studiów stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna. Student nie jest jednak obowiązany do zwrotu pobranych do tego czasu świadczeń.

Tak, student o przyznanie stypendium może ubiegać się na każdym studiowanym kierunku, także na różnych uczelniach. Jednak tylko na jednym z nich ma prawo pobierać takie świadczenie. W przypadku kwalifikowania się do otrzymywania stypendium na więcej niż jednym kierunku, zobowiązany jest wybrać kierunek, na którym będzie je pobierał.

Zaliczenie przedmiotu w drugim terminie nie uniemożliwia otrzymania stypendium rektora. W średniej ocen zostaną uwzględnione obie oceny.

Przykład 1:

Jeżeli w pierwszym terminie student uzyskał ocenę 2, a w drugim 4 z przedmiotu z wagą 5 ECTS to do średniej ocen zostanie wliczona ocena (2+4)/2=3 o wadze 5 ECTS.

Średnia ocen obliczana jest zgodnie z Regulaminem studiów. Obliczana jest średnia ważona ocen, gdzie wagami są punkty ECTS.

Przykład 1:

Student uzyskał oceny:

- przedmiot 1 – ocena 5 z wagą 5 ECTS

- przedmiot 2 – ZAL z wagą 1 ECTS

- przedmiot 3 – ocena 3 z wagą 2 ECTS

- przedmiot 4 -ocena 5 z ćwiczeń, oraz ocena końcowa z egzaminu 4,5 z wagą 10 ECTS.

Średnia ocen dla tego przykładu wynosi (5x5+3x2+4,5x10)/17=4,76

Do średniej ocen nie zostanie wliczone zaliczenie. Do średniej ocen wliczane są oceny końcowe z przedmiotów. Średnią zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

W takiej sytuacji student powinien obliczyć średnią ocen tak jak potrafi. Pracownik sekretariatu obliczy ważoną średnią ocen i wpisze ją do właściwego rankingu. Komisja stypendialna weźmie pod uwagę średnią ocen obliczoną przez pracownika.

Jeżeli zdaniem studenta średnia ocen w rankingu może być nieprawidłowa to powinien skontaktować się z pracownikiem sekretariatu prowadzącym jego tok studiów w celu wyjaśnienia wątpliwości. Wątpliwości te należy wyjaśnić przed wydaniem decyzji stypendialnej.

Nie, w przypadku powtarzania roku stypendium rektora nie zostanie przyznane. Nie można otrzymać stypendium rektora także wtedy, gdy powtarzany był poprzedni rok studiów, za który student ubiega się o przyznanie stypendium rektora, chyba że – oprócz powtarzanego – został zaliczony kolejny rok studiów. 

Nie, w przypadku wpisu warunkowego stypendium rektora nie zostanie przyznane. 

Tak. Jeżeli w poprzednim roku akademickim, za który student ubiega się o stypendium, został zaliczony rok studiów oraz brakujący przedmiot (przedmioty), a obecnie student uzyskał wpis na kolejny rok studiów to może otrzymać stypendium rektora.

Tak, student przebywający na urlopie może otrzymywać stypendium rektora. 

Tak. Student studiów niestacjonarnych może otrzymać stypendium rektora.

Tak. Student-cudzoziemiec może otrzymać stypendium rektora (o ile rozpoczął studia od roku akademickiego 2019/2020 lub później).

Student może skontaktować się bezpośrednio z członkiem komisji akceptującym wniosku przez USOSweb. Można także skontaktować się z komisją pod adresem: stypendium.rektora@samorzad.uj.edu.pl

Komisja składa się w większości ze studentów, zatem osoby te nie posiadają służbowych telefonów. W razie potrzeby z komisją można skontaktować się rzez e-mail lub portale społecznościowe.