Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Financial aid

Web Content Display Web Content Display

This content is available in Polish only—please come back later.

Web Content Display Web Content Display

Pomoc materialna – pytania i odpowiedzi

Ustalanie wysokości dochodu w rodzinie studenta

Co to jest samodzielność finansowa? Kiedy można mnie uznać za samodzielnego finansowo?

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawnych, nie istnieje pojęcie samodzielności finansowej, jednak student może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i:

a) potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci (będące na utrzymaniu studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek),
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub 

b) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 930,35 zł).

Stałym dochodem może być np. renta po zmarłym rodzicu, zasądzone alimenty, umowa o pracę, cyklicznie zawierane umowy zlecenia.

Kogo należy uwzględnić w składzie rodziny studenta?

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 4. będące na utrzymaniu ww. osób dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

W składzie rodziny nie uwzględnia się macochy, ojczyma, dziadka, babci, dzieci rodzeństwa – choćby nawet zamieszkiwali razem ze studentem.

Czy uczęszczanie do szkoły policealnej przez rodzeństwo do 26. roku życia oznacza pobieranie nauki i pozwala na uwzględnienie tego rodzeństwa w składzie rodziny?

Nie, uczęszczanie do szkoły policealnej nie jest pobieraniem nauki w okresie do 26. roku życia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazuje poprzez sformułowanie „a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów", że to studia wyższe uważane są za pobieranie nauki.

Moi rodzice rozwiedli się, mieszkam z jednym z rodziców, a od drugiego mam orzeczone alimenty. Co należy uwzględnić w dochodzie mojej rodziny?

W dochodzie rodziny należy uwzględnić dochód studenta, w tym dochód z tytułu otrzymywanych alimentów, oraz dochód rodzica, z którym student mieszka. Nie jest natomiast wliczany dochód rodzica, który na podstawie wyroku sądu, ugody zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd lub ugody zawartej przed sądem,  został zobowiązany do płacenia alimentów.

W przypadku gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od płacenia alimentów, nie będą one wliczone do dochodu, gdy student przedstawi zaświadczenie wystawione przez komornika o całkowitej bądź częściowej bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za rok 2018.

Moi rodzice są rozwiedzeni, ale sąd nie orzekł alimentów na moją rzecz.

W sytuacji, gdy sąd nie orzekł alimentów na rzecz studenta, obliczając dochód rodziny studenta, uwzględnia się dochody studenta oraz obydwojga rodziców.

Moi rodzice nie są i nie byli małżeństwem, ojciec mnie uznał i dobrowolnie przekazuje pewną sumę pieniędzy na moje utrzymanie. Nie ma wyroku orzekającego alimenty ma moją rzecz.

W takiej sytuacji, obliczając dochód w rodzinie studenta, należy uwzględnić dochody obydwojga rodziców. Wyłącznie wyrok sądu, ugoda zatwierdzona przez sąd lub ugoda zawarta przed mediatorem, na podstawie których rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów pozwala na nieuwzględnianie dochodów tego rodzica w dochodzie rodziny. Nie ma prawnej możliwości wzięcia pod uwagę „alimentów dobrowolnych”.

Jeden z członków mojej rodziny utracił w tym roku pracę, z której osiągał dochód przez cały 2018 rok. Czy można to uwzględnić przy ustalaniu sytuacji materialnej mojej rodziny?

Tak, w takiej sytuacji należy zastosować instytucję utraty dochodu. Utrata dochodu może być zastosowana wyłącznie w związku z:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10.  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustalając miesięczny dochód netto przypadający na członka rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego. Wysokość dochodu utraconego netto z tytułu pracy oblicza się na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy, odejmując od kwoty dochodu brutto kwotę podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Analogicznie należy postąpić w sytuacji, gdy utrata dochodu nastąpiła jeszcze w roku 2018. Nie uwzględnia się wówczas w dochodzie rodziny dochodów osiąganych w części roku 2018, które zostały utracone.

Jeden z członków mojej rodziny rozpoczął pracę w październiku 2018 roku. W jaki sposób uwzględnić ten dochód przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego?

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium socjalne, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany (w podanym przykładzie przez 3), jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium.

Za uzyskanie dochodu uważa się następujące okoliczności:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jeden z członków mojej rodziny rozpoczął pracę w roku 2019. W jaki sposób uwzględnić ten dochód przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego?

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium socjalne, dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium. 

Przykład: rodzic studenta zawarł umowę o pracę w dniu 22.05.2019 r. W oświadczeniu o dochodach należy podać wysokość wynagrodzenia rodzica za czerwiec 2019 r.

W roku 2018 członek mojej rodziny pracował na podstawie umowy o dzieło, natomiast w roku bieżącym już nie ma tej pracy. Czy mogę nie uwzględnić tego dochodu w dochodzie rodziny?

Tak, zakończenie pracy na podstawie umowy o dzieło stanowi okoliczność, w związku z którą następuje utrata dochodu. W celu udokumentowania utraty dochodu należy przedstawić PIT-11 oraz umowę o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy.

W roku 2018 członek mojej rodziny osiągnął dochód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. Czy mogę go nie uwzględnić w dochodzie mojej rodziny, skoro w tym roku nie jest już osiągany?

Nie. Dochód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych należy uwzględnić w dochodzie rodziny, ponieważ nie stanowi on dochodu utraconego.

W posiadaniu mojej rodziny znajduje się gospodarstwo rolne. Czy należy uwzględnić tę okoliczność, ustalając dochód rodziny uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego?

Tak. Dochód osiągany z tytułu posiadanego gospodarstwa uwzględniany jest w dochodzie rodziny, na podstawie którego ustala się prawo studenta do otrzymywania stypendium socjalnego. Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się, przy czym nie ma znaczenia czy rodzina studenta uprawia ziemię.

Zgodne z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 września 2018 r. dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosi 3399 zł.

Gospodarstwo rolne (lub jego część) znajdujące się w posiadaniu mojej rodziny zostało oddane w dzierżawę. Czy to oznacza, że mogę nie uwzględniać dochodu z tego gospodarstwa w dochodzie mojej rodziny?

W przypadku oddania gospodarstwa rolnego lub jego części w dzierżawę dochód z tego gospodarstwa nie będzie wliczany do dochodu rodziny, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta stosownie do  przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. na okres co najmniej 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków przez emeryta lub rencistę rolniczego z osobą niebędącą:

 1. małżonkiem wydzierżawiającego,
 2. jego zstępnym lub pasierbem,
 3. osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. małżonkiem zstępnego, pasierba lub osoby pozostającym z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ponadto, nie uwzględnia w dochodzie rodziny dochodu z gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną oraz gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Inne umowy dzierżawy nie stanowią podstawy nieuwzględnienia dochodu z gospodarstwa rolnego w dochodzie rodziny.

Jak ustala się wysokość dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Wysokość rocznego dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej zrycztałtowanym podatkiem dochodowym jest ustalana przy użyciu wartości ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Student/studentka zawarł/a związek małżeński w roku 2018. Czy ten małżonek wlicza się do składu rodziny?

Tak. Małżonek studenta wlicza się do rodziny, a jego dochody są uwzględniane w dochodzie rodziny. Należy jednak do dokumentacji załączanej wraz z wnioskiem, dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa.

Student/studentka zawarł/a związek małżeński w roku 2019. Czy ten małżonek wlicza się do składu rodziny i czy należy uwzględniać jego dochody?

Tak, małżonek studenta wlicza się do rodziny, a jego dochody są uwzględniane w dochodzie rodziny. Wynika to z faktu, że ustalając prawo studenta do otrzymywania stypendium socjalnego, bierze się pod uwagę aktualny stan rodziny studenta.

Członek mojej rodziny przebywa w domu pomocy społecznej. Czy należy go uwzględniać w składzie rodziny?

Nie należy uwzględniać w składzie rodziny tego członka rodziny, pod warunkiem, że przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie rozumie się dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

W przypadku przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie nie uwzględnia się jego dochodów w dochodzie rodziny.

Stypendium socjalne

Czy wydrukowany wniosek o stypendium socjalne mam złożyć u koordynatora dopiero po zamknięciu tury składania wniosków w systemie, czy przed upływem tego terminu?

Wszelkie formalności, zarówno wypełnienie wniosku w systemie USOSweb jak i dostarczenie go wraz z całą dokumentacją w formie papierowej koordynatorowi, muszą zostać dopełnione przed upływem terminów wskazanych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJ:

 • do 30 września - gdy student ubiega się o stypendium na semestr zimowy,
 • w styczniu - gdy student ubiega się o stypendium na semestr letni.

W systemie USOSweb, przy wniosku o stypendium, widniała przez pewien czas informacja „przyznane", a następnie pojawił się dodatkowy status „wycofane". Czy oznacza to, że stypendium jednak nie zostało mi przyznane?

Oznacza to, że stypendium zostało przyznane lecz koordynator ds. pomocy materialnej wstrzymał jego wypłatę. Prawdopodobną przyczyną pojawienia się takiej informacji jest brak odbioru decyzji stypendialnej. W tej sytuacji zaleca się kontakt z koordynatorem. Należne, ale wstrzymane stypendia zostaną wypłacone w następnych transzach wypłat po ustaniu przeszkód ich wypłaty.

Czy brak odbioru decyzji stypendialnej może spowodować cofnięcie przyznania mi stypendium?

Nie. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na doręczenie decyzji drogą elektroniczną (przez system USOSweb) po 14 dniach oczekiwania decyzji na odbiór przez studenta, następuje automatyczne domniemanie jej doręczenia. W przypadku osób, które nie wyraziły zgody na elektroniczne doręczenie decyzji, zostanie ona wysłana pocztą. Jedyną konsekwencją takiej sytuacji może być tymczasowe wstrzymanie wypłaty stypendium do czasu doręczenia decyzji lub domniemania jej doręczenia. Zaległa kwota stypendium zazwyczaj zostaje uregulowana wraz z kolejną transzą wypłat.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium socjalne?

Stypendium socjalne przyznawane jest w semestrze zimowym na okres pięciu miesięcy (październik – luty), natomiast w semestrze letnim na okres czterech miesięcy (marzec – czerwiec).

Czy konieczne jest składanie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego po raz drugi, tj. na semestr letni?

Tak, wniosek o stypendium socjalne składa się dwa razy w ciągu roku akademickiego, gdyż stypendium jest przyznawane na jeden semestr. Złożenie wniosku i przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy nie oznacza, że niejako automatycznie będzie kontynuowane jego wypłacanie w semestrze letnim. Student jest obowiązany do złożenia wniosku na semestr letni, w przeciwnym wypadku od marca danego roku akademickiego zaprzestanie się wypłacania stypendium.

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta nie uległa zmianie w stosunku do tego, co oświadczył, ubiegając się o stypendium socjalne na semestr zimowy, nie ma konieczności składania nowego oświadczenia o dochodach – student we wniosku oświadcza jedynie, że sytuacja w jego rodzinie nie uległa zmianie.

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta uległa zmianie, konieczne jest ponowne wypełnienie oświadczenia o dochodach i złożenie go wraz z wnioskiem o stypendium socjalne na semestr letni lub złożenie wniosku o pnowne przeliczenie dochodu (wzór dostępny tutaj)

Czy studiując w trybie niestacjonarnym mogę ubiegać się o stypendium socjalne?

Tak. Student studiów niestacjonarnych jest uprawniony do pobierania stypendium socjalnego.

Jestem zmuszony/a powtarzać ostatni rok studiów. Czy mogę w takim przypadku ubiegać się o stypendium socjalne oraz miejsce w domu studenckim?

Tak. Powtarzanie roku wyklucza jedyne możliwość pobierania stypendium rektora oraz stypendium ministra. 

Przebywam na urlopie od zajęć. Czy mogę pobierać stypendium socjalne lub inne świadczenia?

Studenci przebywający na urlopie nie mogą pobierać stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli urlop został rozpoczęty w czasie trwania roku akademickiego student nie otrzymuje świadczeń od miesiąca następującego po miesiącu, w którym urlop został udzielony.

Student przebywający na urlopie może otrzymywać stypendium rektora. Student przebywający na urlopie udzielonym z powodów zdrowotnych lub urodzenia dziecka może otrzymać zapomogę.

Złożyłem/łam wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim, teraz natomiast chciałabym ubiegać się o stypendium socjalne. Czy ponownie muszę złożyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w mojej rodzinie?

Ponowne przedstawienie dokumentacji nie jest konieczne, jeśli po przyznaniu miejsca w domu studenckim sytuacja materialna w rodzinie studenta nie uległa zmianie. W takim przypadku wystarczające jest złożenie samego wniosku o stypendium socjalne (wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego) u koordynatora ds. pomocy materialnej. Jednakże, gdy sytuacja materialna po przyznaniu miejsca w domu studenckim uległa zmianie, student obowiązany jest uzupełnić powyższą dokumentację w celu ponownego przeliczenia dochodu.

Otrzymuję alimenty. Jakie dokumenty muszę dostarczyć, aby potwierdzić ten fakt?

Aby potwierdzić fakt otrzymywania alimentów konieczne jest przedstawienie:

 • odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty

lub

 • odpis protokołu posiedzenia zwierającego treść ugody sądowej

lub

 • odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, które to ugody zobowiązują do uiszczania alimentów.

Jeśli alimenty są otrzymywane w niższej wysokości niż ustalone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, należy przedstawić:

 • zaświadczenie organu prowadzącego egzekucję o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości alimentów wyegzekwowanych

lub

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, (w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną, miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeśli dłużnik zamieszkuje za granicą).

Mam pełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło szkołę średnią, ale nie podjęło nauki na studiach ani pracy. Jakie dokumenty mam przedstawić na potwierdzenie ich sytuacji?

W sytuacji, gdy student posiada pełnoletnie rodzeństwo, które po ukończeniu szkoły średniej nie podejmuje dalszej nauki, nie należy w oświadczeniu o dochodach wykazywać go w składzie rodziny. Nie jest zatem konieczne przedstawianie jakiejkolwiek dokumentacji na potwierdzenie sytuacji tych osób. W przypadku jednak, gdy jedno lub kilkoro z rodzeństwa, niezależnie od wieku i od podejmowania lub niepodejmowania dalszej nauki, legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, uwzględnia się tę osobę w składzie rodziny, o ile pozostaje na utrzymaniu rodziców studenta. Sposób dokumentowania sytuacji materialnej tych osób jest więc analogiczny do tego stosowanego przy pozostałych członkach rodziny, z zastrzeżeniem, że uwzględniona w dokumentacji musi zostać również kopia orzeczenia o niepełnosprawności. 

Czy aby złożyć wniosek o stypendium, muszę mieć rozliczony rok akademicki?

Nie. Do złożenia wniosku o stypendium nie jest konieczne rozliczenie roku akademickiego. Ważne jest jednak, aby osoba ubiegająca się o stypendium posiadała status studenta. Wpis na następny rok akademicki jest natomiast przesłanką konieczną uprawniającą do pobierania stypendium.

Nie osiągam dochodu, więc nie odprowadzam składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale jestem ubezpieczony/a przez rodziców. Jakie dokument mam w związku z tym przedstawić?

Student zgłoszony do ubezpieczenia przez jednego z rodziców nie musi przedstawiać odrębnego zaświadczenia w tym zakresie. Wystarczające jest zaświadczenie właściwego organu o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne danego rodzica, który zgłosił studenta do ubezpieczenia. 

Czy wniosek o stypendium socjalne mogę przesłać pocztą, czy należy złożyć go osobiście?

Wniosek wraz z dokumentacją może zostać złożony osobiście u koordynatora ds. pomocy materialnej lub przesłany pocztą na jego adres korespondencyjny. Dane kontaktowe koordynatorów na poszczególnych wydziałach/instytutach znajdują się w systemie USOSweb w zakładce Dla studentów >> Obsługa.

Po przyznaniach stypendiów jedno z moich rodziców utraciło dochód. Czy mogę wnioskować o ponowne przeliczenie dochodu z tego tytułu?

Jeśli utrata dochodu nastąpiła przed upływem terminu do złożenia odwołania od decyzji stypendialnej, fakt zmiany sytuacji materialnej w rodzinie student może podnieść w odwołaniu od powyższej decyzji, co spowoduje ponowne przeliczenie dochodu. W przypadku, jeśli utrata dochodu nastąpiła po upływie terminu do wniesienia odwołania lub student nie dotrzymał tego terminu, uwzględnienie zmiany w sytuacji materialnej rodziny możliwe będzie dopiero w następnej turze ubiegania się o stypendium.

W USOSweb pojawiła się informacja, że zostało mi przyznane stypendium. Co mam teraz zrobić?

Warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór decyzji stypendialnej. Osoby, które wyraziły zgodę na elektroniczne dostarczenie decyzji, dokonują ich odbioru przez system USOSweb. Osoby, które nie wyraziły zgody na elektroniczne dostarczenie decyzji, powinny skontaktować się w sprawie jej odbioru z koordynatorem ds. pomocy materialnej.

Czy ubiegając się o stypendium socjalne na drugi semestr muszę ponownie złożyć te same dokumenty, co w semestrze pierwszym?

Jeśli sytuacja materialna w rodzinie studenta od czasu ubiegania się o stypendium socjalne na pierwszy semestr roku akademickiego nie uległa zmianie, nie ma potrzeby ponownego składania całej dokumentacji. W tym przypadku należy złożyć wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany przez studenta wniosek o stypendium oraz oświadczenie, iż przedstawione w pierwszym semestrze dokumenty pozostają w zgodzie z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczenie to jest częścią generowanego z systemu wniosku o stypendium socjalne.

Jeśli sytuacja rodzinna lub materialna uległa zmianie w stosunku do tej stanowiącej podstawę ubiegania się o stypendium socjalne w pierwszym semestrze, należy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

Rozpocząłem/łam w tym roku pracę na ½ etatu. Czy fakt podjęcia pracy dyskwalifikuje mnie jako uprawnionego do pobierania stypendium socjalnego?

Nie. Podjęcie przez studenta pracy zarobkowej nie dyskwalifikuje go jako uprawnionego do ubiegania się i pobierania stypendium socjalnego, o ile miesięczny dochód na członka rodziny studenta z uwzględnieniem dochodu osiąganego przez wnioskodawcę nie przekracza maksymalnej kwoty dochodu uprawniającej do ubiegania się o takie stypendium ustalonej przez Rektora UJ.

Czy otrzymywanie stypendium rektora jest brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu w rodzinie studenta?

Nie. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  dochód studenta z tytułu otrzymywanych świadczeń określonych w tej ustawie nie jest uwzględniany w dochodzie branym pod uwagę przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego.

Czy mając już tytuł magistra mogę ubiegać się o przyznanie mi stypendium socjalnego na noworozpoczętym kierunku?

Nie. Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Po uzyskaniu takiego tytułu, student traci prawo do pobierania świadczeń na innych kierunkach.

Stypendium rektora

Mam zaliczony pierwszy semestr I roku studiów pierwszego stopnia. Czy mogę już ubiegać się o stypendium rektora na drugi semestr?

Nie. O stypendium rektora student I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich może ubiegać się dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek w tym zakresie stanowi student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty bądź medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Obecnie jestem na I roku studiów drugiego stopnia i będę ubiegać się o stypendium rektora. Czy przy obliczaniu średniej ocen za III rok studiów pierwszego stopnia uwzględnia się ocenę z obrony pracy licencjackiej, samej pracy lub dyplomu?

Nie. Studentowi pierwszego roku studiów drugiego stopnia przy ustalaniu prawa do stypendium rektora uwzględnia się średnią ocen uzyskanych za ostatni rok studiów pierwszego stopnia, nie uwzględniając ocen z egzaminu dyplomowego, pracy magisterskiej oraz oceny na dyplomie.

Czy dostanę punkty za udział w konferencji międzynarodowej, jeśli po konferencji nie została wydana żadna publikacja?

Przy ustalaniu prawa do stypendium rektora, uwzględnienie udziału studenta w konferencji ogólnopolskiej lub międzynarodowej uzależnione jest od formy, jaką ten udział przyjmuje. Bierne uczestnictwo w konferencji nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji za osiągnięcia, natomiast udział czynny przejawiający się np. w postaci przedstawionego referatu, prezentacji multimedialnej, posteru itp. jest punktowany, niezależnie od tego, czy po takiej konferencji  wydana została publikacja.

Czy jeśli zostało mi przyznane stypendium, ale w trakcie roku akademickiego zrezygnuję ze studiów, to będę zmuszony zwrócić kwoty pobranych do tego momentu świadczeń?

Nie. W przypadku rezygnacji ze studiów stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna. Student nie jest jednak obowiązany do zwrotu pobranych do tego czasu świadczeń.

Studiuję jednocześnie dwa kierunki na UJ. Czy mogę złożyć wniosek o stypendium rektora na każdym z nich?

Tak. Student o przyznanie stypendium może ubiegać się na obu studiowanych kierunkach. Jednak tylko na jednym z nich ma prawo pobierać takie świadczenie. W przypadku kwalifikowania się do otrzymywania stypendium na obu kierunkach obowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji z przyznanego świadczenia na jednym z nich.

Zapomoga

Czy pobierając stypendium socjalne mogę ubiegać się o przyznanie mi zapomogi?

Tak. Pobieranie stypendium socjalnego nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie zapomogi, gdyż ta przyznawana jest studentowi z przyczyn losowych, gdy jego sytuacja materialna uległa przejściowemu pogorszeniu, zazwyczaj wskutek nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń. Stypendium socjalne przyznawane jest natomiast, gdy sytuacja materialna studenta jest trudna z powodu osiągania niskiego dochodu przez studenta i członków jego rodziny.