Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium rektora (dla doktorantów)

Stypendium rektora może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił następujące warunki:

  1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej
  3. wykazał się postępami przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  4. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Wnioski

Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek doktoranta. Wniosek o stypendium należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie należy złożyć wraz z dokumentacją u wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych. Dane swojego koordynatora można znaleźć w USOSweb w zakładce Dla Studentów, a tam Obsługa Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora określane są przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie we właściwej uchwale Rady Wydziału.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium rektora na dany rok akademicki ustala Rektor UJ w porozumieniu z Towarzystwem Doktorantów UJ. Aktualna wysokość świadczenia dostępna jest w zakładce Aktualności.

Ocena wniosków i przyznawanie świadczenia

Stypendium rektora może być przyznane 10% doktorantów z danej listy rankingowej. Lista rankingowa tworzona jest dla każdego roku studiów i odrębnie dla osób przedłużających okres odbywania studiów po 4 roku, w danej dziedzinie. Istnieje możliwość utworzenia osobnych list także dla dyscyplin – za zgodą Prorektora UJ ds. dydaktyki, na wniosek dziekana w porozumieniu z właściwym organem Towarzystwa Doktorantów UJ.

Stypendium rektora można pobierać tylko na jednych studiach doktoranckich.