Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają jeden z poniższych warunków.

Warunki:

  • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej,
  • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Funduszu;
  • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Wniosek należy czytelnie wypełnić, podpisać, zeskanować i wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł wysłać na adres mailowy: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Nabór wniosków o stypendia w roku akademickim 2021/2022 trwa do 20 października 2021 r.

Zobacz również:

Regulamin Funduszu

Formularz zgłoszeniowy - rok akademicki 2021/2022