Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Informacje związane z wymienionymi poniżej świadczeniami nie dotyczą doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek należy złożyć u wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych. Dane swojego koordynatora można znaleźć w USOSweb w zakładce Dla Studentów, a tam Obsługa. Aby móc uzupełnić wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, należy najpierw w Centrum Dostępności UJ przedstawić aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wniosek. Wniosek należy udokumentować:

  1. orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy, Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Stopniu Niepełnosprawności lub
  2. orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
  3. orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Okres i zasady przyznawania stypendium

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium specjalne a urlop

W okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na urlop.

Studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego – student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych przez dodatkowy okres 12 semestrów (odpowiednio nie dłużej niż przez 9 semestrów na studiach pierwszego stopnia i nie dłużej niż przez 7 semestrów na studiach drugiego stopnia).