Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium ministra

Informacje ogólne

Na podstawie art. 359 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora i jest ono przyznawane na rok akademicki.

Student zainteresowany ubieganiem się o stypendium ministra powinien:

 1. Zgłosić na UJ swoją kandydaturę przez formularz (UJ - odnośnik poniżej w części "Składanie wniosku")
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (CM – adresy poniżej w części "Składanie wniosku"),
 2. Oczekiwać na wiadomość mailową z danymi do logowania w ministerialnym systemie ZSUN/OSF – zostaną one rozesłane po udostępnieniu tego systemu przez Ministerstwo i założeniu kandydatom kont przez uczelnię w pierwszych dniach października,
 3. Po otrzymaniu danych logowania uzupełnić wniosek w systemie ZSUN/OSF i załączyć do niego wszystkie wymagane załączniki w terminie do 11 października 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2022/2023 można znaleźć w ogłoszeniu: Link do ogłoszenia na stronach Ministerstwa

Forma składania wniosków

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni, nie ma zatem możliwości samodzielnego złożenia wniosku przez studenta. Student będzie miał możliwość jedynie edytowania wniosku w systemie – po wcześniejszym zgłoszeniu swojej kandydatury na UJ i otrzymaniu w wiadomości mailowej danych logowania do systemu ZSUN/OSF.

Rozliczenie roku studiów

W celu usprawnienia procesu składania wniosku prosimy zadbać zawczasu o rozliczenie roku studiów i uzyskanie wpisu na rok kolejny (nie dotyczy studentów przyjętych na 1 rok studiów drugiego stopnia).

Zgłaszanie kandydatury

Studenci zainteresowani złożeniem swojej kandydatury proszeni są o:

 • studenci UJ (bez CM): wypełnienie formularza: link do formularza zgłoszeniowego 
  Formularz jest dostępny po zalogowaniu się adresem e-mail w domenie uj.edu.pl i hasłem jak do poczty uniwersyteckiej
 • studenci Collegium Medicum: wysłanie wiadomości e-mail zawierającej imię, nazwisko i numer albumu (temat: Stypendium ministra na rok 2022/2023) na adres:

Termin

Nabór wniosków na Uniwersytecie Jagiellońskim trwa do 11 października 2022 r. W tym terminie należy zgłosić swoją kandydaturę, a po uzyskaniu dostępu do systemu edytować wniosek w systemie ZSUN/OSF, podać osiągniecia i załączyć wszystkie potwierdzające je dokumenty.

Wymagane załączniki

 • Oświadczenie kandydatki lub kandydata - link 
 • Dokumenty potwierdzające wszystkie osiągnięcia wykazane we wniosku - link 
 • Oświadczenia dotyczące osiągnięć wskazanych we wniosku - link

Wykaz niezbędnych załączników, które osoba ubiegająca się o stypendium jest zobowiązana dołączyć do wniosku w systemie ZSUN/OSF, i dopuszczalnych sposobów ich podpisania został opublikowany w ogłoszeniu:
Link do ogłoszenia na stronach Ministerstwa 

Uwaga: prosimy zwłaszcza o zapoznanie się z dokumentem dotyczącym współautorskich publikacji lub referatów konferencyjnych, gdyż wymaga on oszacowania wkładu osoby wnioskującej.

 

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Uwaga: Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

 • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Ww. warunki mogą być weryfikowane w systemie POL-on (Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce) w trakcie oceny formalnej wniosków.

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

– do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 • znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
 • samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 • autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 • autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 • znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 • znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 • autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
 • autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
 • indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 • sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.), co najmniej:
  • szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  • pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  • miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendium reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców: link do rozporządzenia