Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Stypendium ministra

Informacje og贸lne

Na podstawie art. 359 ustawy Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce stypendium ministra mo偶e otrzyma膰 student wykazuj膮cy si臋 znacz膮cymi osi膮gni臋ciami naukowymi lub artystycznymi zwi膮zanymi ze studiami, lub znacz膮cymi osi膮gni臋ciami sportowymi. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora i jest ono przyznawane na rok akademicki.

Student zainteresowany ubieganiem si臋 o stypendium ministra powinien:

 1. Zg艂osi膰 na UJ swoj膮 kandydatur臋 przez formularz (UJ - odno艣nik poni偶ej w cz臋艣ci "Sk艂adanie wniosku") lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej (CM – adresy poni偶ej w cz臋艣ci "Sk艂adanie wniosku"). Przed wys艂aniem zg艂oszenia zapoznaj si臋 z list膮 uwzgl臋dnianych osi膮gni臋膰.
  Link - lista uwzgl臋dnianych osi膮gni臋膰
  Stypendium nie jest przyznawane za wysok膮 艣redni膮 ocen. Je偶eli masz bardzo dobre wyniki w nauce z艂贸偶 w dniach 2 do 20 pa藕dziernika wniosek o stypendium rektora, 
 2. Oczekiwa膰 na wiadomo艣膰 mailow膮 z danymi do logowania w ministerialnym systemie ZSUN/OSF – zostan膮 one rozes艂ane po udost臋pnieniu tego systemu przez Ministerstwo i za艂o偶eniu kandydatom kont przez uczelni臋 w pierwszych dniach pa藕dziernika,
 3. Po otrzymaniu danych logowania uzupe艂ni膰 wniosek w systemie ZSUN/OSF i za艂膮czy膰 do niego wszystkie wymagane za艂膮czniki w terminie do 10 pa藕dziernika 2023 r.

Szczeg贸艂owe informacje na temat stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2023/2024 mo偶na znale藕膰 w og艂oszeniu: Link do og艂oszenia na stronach Ministerstwa

Forma sk艂adania wniosk贸w

Wnioski s膮 sk艂adane za po艣rednictwem Zintegrowanego Systemu Us艂ug dla Nauki Obs艂uga Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Wnioskodawc膮 jest wy艂膮cznie rektor uczelni, nie ma zatem mo偶liwo艣ci samodzielnego z艂o偶enia wniosku przez studenta. Student b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 jedynie edytowania wniosku w systemie – po wcze艣niejszym zg艂oszeniu swojej kandydatury na UJ i otrzymaniu w wiadomo艣ci mailowej danych logowania do systemu ZSUN/OSF.

Rozliczenie roku studi贸w

W celu usprawnienia procesu sk艂adania wniosku prosimy zadba膰 zawczasu o rozliczenie roku studi贸w i uzyskanie wpisu na rok kolejny (nie dotyczy student贸w przyj臋tych na 1 rok studi贸w drugiego stopnia).

Zg艂aszanie kandydatury

Studenci zainteresowani z艂o偶eniem swojej kandydatury proszeni s膮 o:

 • studenci UJ (bez CM) - wype艂nienie formularza:

link do formularza zg艂oszeniowego

Formularz jest dost臋pny po zalogowaniu. Przed wys艂aniem zg艂oszenia zapoznaj si臋 z list膮 uwzgl臋dnianych osi膮gni臋膰:
Link - lista uwzgl臋dnianych osi膮gni臋膰
Stypendium nie jest przyznawane za wysok膮 艣redni膮 ocen. Je偶eli masz bardzo dobre wyniki w nauce z艂贸偶 w dniach 2 do 20 pa藕dziernika wniosek o stypendium rektora
 

 • studenci Collegium Medicum: wys艂anie wiadomo艣ci e-mail zawieraj膮cej imi臋, nazwisko i numer albumu (temat: Stypendium ministra na rok 2023/2024) na adres:

Termin

Nab贸r wniosk贸w na Uniwersytecie Jagiello艅skim trwa do 10 pa藕dziernika 2023 r. W tym terminie nale偶y zg艂osi膰 swoj膮 kandydatur臋, a po uzyskaniu dost臋pu do systemu edytowa膰 wniosek w systemie ZSUN/OSF, poda膰 osi膮gniecia i za艂膮czy膰 wszystkie potwierdzaj膮ce je dokumenty.

Wymagane za艂膮czniki

Wykaz niezb臋dnych za艂膮cznik贸w, kt贸re osoba ubiegaj膮ca si臋 o stypendium jest zobowi膮zana do艂膮czy膰 do wniosku w systemie ZSUN/OSF, i dopuszczalnych sposob贸w ich podpisania zosta艂 opublikowany w og艂oszeniu:
Link do og艂oszenia na stronach Ministerstwa

Uwaga: prosimy zw艂aszcza o zapoznanie si臋 z dokumentem dotycz膮cym wsp贸艂autorskich publikacji lub referat贸w konferencyjnych, gdy偶 wymaga on oszacowania wk艂adu osoby wnioskuj膮cej.

Stypendium na dany rok akademicki mo偶e by膰 przyznane studentowi, kt贸ry zaliczy艂 rok studi贸w w poprzednim roku akademickim i uzyska艂 w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studi贸w przewidziany w planie studi贸w albo zosta艂 przyj臋ty na studia drugiego stopnia.

Uwaga: Stypendium ministra nie przys艂uguje studentowi posiadaj膮cemu ju偶 tytu艂 zawodowy:

 • magistra, magistra in偶yniera albo r贸wnorz臋dny;
 • licencjata, in偶yniera albo r贸wnorz臋dny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przys艂uguje r贸wnie偶 studentowi, w przypadku kt贸rego 艂膮czny okres studi贸w jest d艂u偶szy ni偶 12 semestr贸w, z tym 偶e w przypadku studi贸w:

 • pierwszego stopnia – gdy jest d艂u偶szy ni偶 9 semestr贸w,
 • drugiego stopnia – gdy jest d艂u偶szy ni偶 7 semestr贸w.

Do ww. 艂膮cznego okresu wlicza si臋 ka偶dy rozpocz臋ty semestr, nawet je偶eli student przebywa艂 w jego trakcie na urlopie od zaj臋膰 w uczelni. Wyj膮tkiem s膮 semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpocz臋tych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytu艂u zawodowego licencjata, in偶yniera albo r贸wnorz臋dnego – nie s膮 one wliczane do okresu, w kt贸rym przys艂uguje stypendium ministra.

W przypadku jednolitych studi贸w magisterskich trwaj膮cych – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestr贸w, okres przys艂ugiwania stypendi贸w ministra jest d艂u偶szy o 2 semestry, a zatem wynosi 艂膮cznie 14 semestr贸w.

Ww. warunki mog膮 by膰 weryfikowane w systemie POL-on (Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wy偶szym i Nauce) w trakcie oceny formalnej wniosk贸w.

Przy ocenie wniosk贸w o przyznanie stypendi贸w dla student贸w bierze si臋 pod uwag臋 znacz膮ce osi膮gni臋cia naukowe lub artystyczne zwi膮zane ze studiami lub znacz膮ce osi膮gni臋cia sportowe, uzyskane w okresie studi贸w od dnia:

 • rozpocz臋cia studi贸w – w przypadku studenta studi贸w pierwszego stopnia albo jednolitych studi贸w magisterskich,
 • rozpocz臋cia studi贸w pierwszego stopnia poprzedzaj膮cych studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studi贸w drugiego stopnia,
 • 1 pa藕dziernika roku akademickiego, w kt贸rym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla student贸w albo stypendium ministra za wybitne osi膮gni臋cia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy偶szym

– do dnia 30 wrze艣nia roku, w kt贸rym z艂o偶ono wniosek, z wy艂膮czeniem okres贸w urlop贸w od zaj臋膰 lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studi贸w.

Za znacz膮ce osi膮gni臋cia naukowe studenta uwa偶a si臋:

 • autorstwo lub wsp贸艂autorstwo monografii naukowej lub rozdzia艂u w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, kt贸re w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie by艂o uj臋te w wykazie wydawnictw sporz膮dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce;
 • autorstwo lub wsp贸艂autorstwo artyku艂u naukowego opublikowanego w czasopi艣mie naukowym lub w recenzowanych materia艂ach z konferencji mi臋dzynarodowej, kt贸re w roku opublikowania artyku艂u w ostatecznej formie by艂y uj臋te w wykazie tych czasopism i materia艂贸w sporz膮dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 • znacz膮cy udzia艂 w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjno艣ci, realizowanym przez uczelni臋, w kt贸rej student odbywa lub odbywa艂 kszta艂cenie, w tym udzia艂 w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu og贸lnopolskiego lub mi臋dzynarodowego;
 • samodzielne wyg艂oszenie referatu naukowego dotycz膮cego bada艅 naukowych o wysokim poziomie innowacyjno艣ci, kt贸rego student jest autorem lub wsp贸艂autorem, na og贸lnopolskiej lub mi臋dzynarodowej konferencji naukowej o wysokim presti偶u zorganizowanej przez podmiot, o kt贸rym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczn膮 uczelni臋 lub zagraniczn膮 instytucj臋 naukow膮;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znacz膮cy udzia艂 w powstaniu osi膮gni臋cia, za kt贸re uzyskano nagrod臋 zespo艂ow膮 w konkursie o wysokim presti偶u i o zasi臋gu mi臋dzynarodowym, w kt贸rym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pi臋ciu pa艅stw, z wy艂膮czeniem konkurs贸w organizowanych w ramach mi臋dzynarodowych konferencji naukowych.

Za znacz膮ce osi膮gni臋cia artystyczne studenta uwa偶a si臋:

 • autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przegl膮dzie, festiwalu lub koncercie o wysokim presti偶u i o co najmniej krajowym zasi臋gu,
 • autorstwo lub znacz膮cy wk艂ad autorski utwor贸w muzycznych nagranych na p艂ycie wydanej przez firm臋 producenck膮 o wysokim presti偶u,
 • znacz膮cy udzia艂 w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przegl膮dzie lub festiwalu o wysokim presti偶u i o co najmniej krajowym zasi臋gu lub w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym, w tym re偶yseria, monta偶, autorstwo scenografii lub zdj臋膰, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 • znacz膮cy udzia艂 w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przegl膮dzie lub festiwalu o wysokim presti偶u i o co najmniej krajowym zasi臋gu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym re偶yseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 • autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przegl膮dzie lub festiwalu o wysokim presti偶u i o co najmniej krajowym zasi臋gu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
 • autorstwo dzie艂a plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucj臋 kultury o wysokim presti偶u lub w przestrzeni publicznej;
 • indywidualn膮 autorsk膮 wystaw臋 plastyczn膮 zorganizowan膮 przez instytucj臋 kultury o wysokim presti偶u;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znacz膮cy udzia艂 w powstaniu osi膮gni臋cia, za kt贸re uzyskano nagrod臋 zespo艂ow膮 w konkursie, na przegl膮dzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim presti偶u i o zasi臋gu mi臋dzynarodowym.

Za znacz膮ce osi膮gni臋cia sportowe studenta uwa偶a si臋 zaj臋cie w:

 • sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub obj臋tych programem igrzysk g艂uchych, w rywalizacji indywidualnej albo dru偶ynowej, w kt贸rych dzia艂aj膮 polskie zwi膮zki sportowe, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z p贸藕n. zm.), co najmniej:
  • szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach g艂uchych,
  • 贸smego miejsca w mistrzostwach 艣wiata,
  • sz贸stego miejsca w mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w m艂odzie偶owych mistrzostwach 艣wiata lub Europy,
  • pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  • miejsca, o kt贸rym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla os贸b niepe艂nosprawnych;
 • rywalizacji indywidualnej albo dru偶ynowej w sportach, w kt贸rych dzia艂aj膮 polskie zwi膮zki sportowe, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach 艣wiata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Student贸w

Szczeg贸艂owe kryteria i tryb przyznawania oraz spos贸b wyp艂acania stypendium reguluje Rozporz膮dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendi贸w ministra w艂a艣ciwego do spraw szkolnictwa wy偶szego i nauki dla student贸w i wybitnych m艂odych naukowc贸w.