Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla kandydatów i studentów I roku studiów

Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje o stypendiach, które może otrzymywać student lub odesłania do stron, gdzie takie informacje się znajdują.

Fundusz Stypendialny

Na każdym wydziale informacji o stypendiach z Funduszu udziela koordynator ds. stypendialnych. Po wpisie i uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb jego dane znajdziesz w zakładce Dla studentów, a tam Obsługa.

Stypendia z Funduszu Stypendialnego mogą pobierać studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, bez względu na wiek. Nie są należne na studiach podyplomowych.

Stypendia te nie są przyznawane osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra, a na studiach pierwszego stopnia – posiadającym tytuł licencjata, również w przypadku uzyskania tych tytułów (lub równorzędnych) za granicą. Stypendiów z Funduszu nie może otrzymać student studiujący dłużej niż 12 semestrów, nawet jeżeli wcześniej nie otrzymywał świadczeń, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Każdy rodzaj stypendium można otrzymywać na jednym kierunku jednocześnie. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu danego rodzaju stypendium na więcej niż jednym kierunku, student zobowiązany jest wskazać, na którym kierunku będzie pobierał świadczenie.

Wnioski o świadczenia rejestruje się w systemie USOSweb (zakładka Dla wszystkich, a tam Wnioski), a następnie drukuje i dostarcza na uczelnię w wyznaczonym terminie, osobiście lub pocztą.

Więcej informacji na temat procedury składania wniosków

Stypendia są nieopodatkowane i nie deklaruje się ich w rocznym zeznaniu podatkowym, jednak część z nich jest kwalifikowana jako dochód w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne czy też świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i jest ono przyznawane na wniosek studenta.

Wysokość stypendium zależy od wysokości dochodu rodziny i wynosi od około 600 do 900 zł miesięcznie, zwykle w trzech progach – im niższy dochód, tym wyższa kwota stypendium. Przyznawane jest na semestr (4 lub 5 miesięcy), a wypłacane co miesiąc, przelewem na konto bankowe studenta.

Stypendium socjalne może być zwiększone o kwotę około 200 zł w szczególnych okolicznościach np. w przypadku sieroctwa studenta. 

Próg dochodu kwalifikujący do stypendium wynosi około 1000 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny. W roku akademickim 2020/2021 w obu semestrach było to 990 zł. Dochód rodziny obliczany jest na podstawie przede wszystkim wysokości dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane jest stypendium (dokumnetowanego zaświadczeniem wydanym przez naczelnika urzędu skarbowego), a także wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu, takich jak alimnety czy dochody z gospodarstwa rolnego. Uwzględniane są również zmiany dochodu, które nastąpiły do dnia wydania decyzji stypendialnej. Zmiany, które należy wykazać to m.in. utrata pracy, uzyskanie emerytury czy też rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wykaz wymaganych dokumentów

Zasady przyznawania stypendium są takie same zarówno dla studentów 1 roku, jak i lat wyższych.

Więcej informacji dostępnych na temat stypendium socjalnego

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta.

Wysokość stypendium jest zależne od stopnia niepełnosprawności i oscyluje wokół kwot 300, 500 i 700 zł (odpowiednio dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym i znacznym). Przyznawane jest na rok akademicki (na 9 miesięcy), nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia, a wypłacane co miesiąc, przelewem na konto bankowe studenta.

Zasady przyznawania stypendium są takie same zaróno dla studentów 1 roku, jak i lat wyższych.

Więcej informacji dostępnych na temat stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium rektora

Stypendium rektora ma charakter motywacyjny, jest przyznawane na wniosek studenta. Otrzymuje je student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora otrzymuje każdy student spełniający ww. warunki, który złożył wniosek o jego przyznanie – liczba stypendiów nie jest ograniczona. Stypendium można łączyć ze stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków.

Stypendium wynosi około 800 zł miesięcznie, jest przyznawane na rok akademicki (na 9 miesięcy), a wypłacane co miesiąc na rachunek bankowy studenta.

W kolejnych latach stypendium otrzymuje 10% najlepszych studentów, a lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy punktów uzyskanej za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe.

W przypadku studentów 1 roku studiów drugiego stopnia, stypendium przyznawane jest na podstawie sumy punktów uzyskanej za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe. Uwzględniana jest średnia ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, z których dyplom stał się podstawą rekrutacji na studia drugiego stopnia. Między studiami nie może minąć więcej niż 12 miesięcy. Tworzy się dwie listy rankingowe – dla absolwentów UJ ze średnią ważoną ocen oraz dla absolwentów innych uczelni ze średnią arytmetyczną ocen. Z każdej listy świadczenie otrzymuje 10% studentów.

Więcej informacji dostępnych na temat stypendium rektora

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia.

Maksymalna kwota zapomogi to około 2000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe, wypłacane przelewem na rachunek bankowy studenta.

Zasady przyznawania zapomogi są takie same zarówno dla studentów 1 roku, jak i lat wyższych.

Więcej informacji na temat zapomogi

Własne Fundusze Stypendialne

Uniwersytet Jagielloński oferuje szereg świadczeń finansowanych ze środków wewnętrznych. Warto poszukać informacji także na stronie wybranego wydziału, ponieważ istnieją fundusze skierowane do studentów danego wydziału lub kierunku studiów np. Fundusz Stypendialny im. Franciszka Mertensa za wyniki w nauce na Wydziale Matematyki i Informatyki czy Fundusz Stypendialny im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii.

Pełna oferta stypendialna UJ

Stypendium UJ

Stypendium skierowane jest do wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych studentów, którzy chcą podjąć studia w UJ (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

  • ukończyli nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły,
  • prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie i jest przyznawane na cały okres studiów na danym kierunku studiów (nie dłużej niż na 5 lat). Wypłacane jest co miesiąc na rachunek bankowy studenta, w tym przez okres wakacji.

Więcej informacji na temat Stypendium UJ

Stypendium dla olimpijczyków

Kandydaci i studenci 1 roku powinni zwrócić uwagę na Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków. Świadczenie mogą otrzymać studenci, którzy:

  • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej,
  • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (na 10 miesięcy) na wniosek studenta. Można je łączyć ze stypendium rektora.

Więcej informacji na temat stypendium dla olimpijczyków

Programy Stypendialne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przekazuje środki na stypendia dla studentów zagranicznych kształcących się w Polsce lub studentów polskich odbywających studia częściowe i pobyty studyjne za granicą. Wysokość miesięcznego stypendium jest zróżnicowana w zależności od programu oraz stopnia studiów.

Więcej informacji o programach stypendialnych NAWA