Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Financial aid

Web Content Display Web Content Display

This content is available in Polish only—please come back later.

Web Content Display Web Content Display

Stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich

Informacje ogólne 

Mimo tożsamej nazwy ze stypendium doktoranckim wypłacanym doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020, stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej przyznawane jest na innych zasadach. Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) stypendium doktoranckie otrzymuje co do zasady każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora.  

Okres wypłacania  

Stypendium doktoranckie będzie wypłacane przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej (również w okresie wakacyjnym), maksymalnie przez okres 4 lat, przy czym do tego okresu nie wlicza się:

  • okresu zawieszenia (kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy), 
  • okresu kształcenia w szkole doktorskiej, w przypadku gdy zaprzestano w niej kształcenia i nie istnieje inna szkoła doktorska prowadząca kształcenie w danej dyscyplinie, a podmiot prowadzący szkołę doktorską pokrywa osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. 

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium doktoranckiego na dany rok akademicki ustala rektor.  

Zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: 

  1. 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa; 
  2. 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa. 

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania#stypendia “(…) przy wynagrodzeniu minimalnym 2 100 zł (wynagrodzenie minimalne na 2018 r.) wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosiłoby co najmniej: 

  1. przed oceną śródokresową: 2104,65 netto 
  2. po ocenie śródokresowej: 3242,29 netto”. 

Po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (57% wynagrodzenia profesora).  

Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. 

W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w przytoczonym powyżej art. 209 ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie. 

Zwiększenie wysokości 

Stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wynoszącej 37% wynagrodzenia profesora otrzymuje doktorant posiadający: 

  1. orzeczenie o niepełnosprawności;  
  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 
  3. orzeczenie o całkowitej, częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
  4. albo orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów i są osobami niepełnosprawnymi, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Wcześniejsze złożenie rozprawy doktorskiej 

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Należy przypomnieć, że łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. 

Zaprzestanie wypłaty 

Wypłata stypendium ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów lub w którym upłynął ustawowy termin pobierania stypendium.  

Składki na ubezpieczenia/ brak opodatkowania  

Od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. 

Stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane. 

Podstawa prawna 

Powyższe informacje znajdują miejsce w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), w szczególności w art. 209.