Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz Stypendialny "My z Wami"

Idea stypendium

Dzięki wsparciu przekazanemu przez Infosys Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi powstał Fundusz Stypendialny „My z Wami”. Celem programu jest wyróżnienie i wsparcie finansowe najlepszych studentów - obywateli Ukrainy, podejmujących kształcenie po raz pierwszy w polskiej uczelni, którzy pomimo uzyskania wybitnych wyników w nauce nie mieli możliwości kontynuowania nauki w swoim kraju ze względu na sytuację polityczną.

Fundator

Infosys Poland sp. z o.o.

Logo InfosysInfosys Poland sp. z o.o.  działa w Polsce od niemal 15 lat i jest wiodącym dostawcą usług outsourcingowych, konsultingowych, IT i technologicznych oraz jednym z największych pracodawców sektora usług w naszym kraju. Firma jest częścią Infosys Limited - międzynarodowego giganta na rynku nowoczesnych usług biznesowych.

 

Korzyści

Stypendium przyznawane jest na okres 4 miesięcy semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 (marzec-czerwiec). Wysokość stypendium ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Pierwsza wypłata stypendium będzie obejmować wyrównanie za poprzednie miesiące.

Adresaci stypendium

Możesz otrzymać stypendium, jeśli spełniasz jednocześnie warunki:

 • odbywałeś/aś naukę w szkole średniej w Ukrainie,
 • jesteś studentem pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • przed rokiem akademickim 2022/2023 nie odbywałeś/aś studiów w polskiej uczelni,
 • w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 nie pobierałeś stypendium z innych własnych funduszy stypendialnych UJ (m.in. z Dziekańskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków na Wydziale Matematyki i Informatyki; z Funduszu Stypendialnego im. Franciszka Mertensa; z Funduszu Stypendialnego im. Julii Zdanowskiej; z Funduszu Stypendialnego im. Prof. Franciszka Ziejki).

Punktowane kryteria

Lista rankingowa uczestników konkursu tworzona jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

 1. posiadanie świadectwa o pełnym wykształceniu średnim z wyróżnieniem, wydanego w Ukrainie (15 pkt);
 2. wynik uzyskany w rekrutacji na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku, na którym uczestnik ubiega się o przyznanie stypendium (0–100 pkt);
 3. średnia ocen uzyskana w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na kierunku, na którym ubiegasz się o przyznanie stypendium pomnożona przez 10 (0–50 pkt);
 4. udokumentowane osiągnięcia naukowe uzyskane w okresie od 1 października 2022 roku do 24 lutego 2023 roku, których katalog i punktację określony w § 11 w części 2 załącznika nr 8 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów UJ - załącznik nr 8

Procedury

Składając wniosek o stypendium dołącz dokumenty potwierdzające spełnianie jednego lub więcej punktowanych kryteriów:

 1. świadectwo potwierdzające uzyskanie wykształcenia średniego z wyróżnieniem, wydanego w Ukrainie
 2. udokumentowane osiągnięcia naukowe uzyskane w okresie od 1 października 2022 roku do 24 lutego 2023 roku z listy wskazanej w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów.

Nie jest wymagany dokument potwierdzający uzyskany wynik w rekrutacji na studia ani wysokość średniej ocen -  informacje te zostaną potwierdzone przez Centrum Wsparcia Dydaktyki.

Wniosek uzupełniaj uważnie i bez pośpiechu, zwróć uwagę, czy załączyłeś/aś wszystkie wymagane dokumenty i podałaś/eś wszystkie konieczne informacje. Wnioski niekompletne nie zostaną rozpatrzone.

Terminy

Wnioski wraz z dokumentacją należy zarejestrować poprzez formularz MS Forms w terminie od 27 kwietnia do 7 maja.

Stypendium "My z Wami" - formularz zgłoszeniowy

Stypendium "My z Wami" Formularz zgłoszeniowy - kod QR

Ważne informacje dla stypendysty

Wypłata stypendium będzie realizowana tylko na rachunek prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczne jest posiadanie statusu studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w miesiącu wypłaty stypendium.

Organy Funduszu

Funduszem zarządza Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Regulamin

Regulamin Funduszu (Zarządzenie nr 49 Rektora UJ z dnia 25 kwietnia 2023 roku)