Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

Terminy

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wymagane dokumenty

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową i/lub studiowanie.

Okresowo, do 30 września 2020 r., wniosek o zapomogę należy złożyć wyłącznie w systemie USOSweb i załączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową i jej wpływ na studiowanie wnioskodawcy w formie elektronicznej (np. skany). Wydruk wniosku nie jest wymagany.

Zasady przyznawania

Zapomogę przyznaje Komisja Stypendialna dla Studentów UJ w drodze decyzji administracyjnej. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Można otrzymać dwie zapomogi w danym roku akademickim. Można otrzymać jedną zapomogę z powodu danego zdarzenia.

W okresie korzystania z urlopu student jest uprawniony do otrzymywania zapomogi, o ile urlop został udzielony z powodów zdrowotnych lub urodzenia dziecka.

Zapomoga nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Zapomoga nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wysokość zapomogi

Maksymalną wysokość zapomogi określa Rektor UJ w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ. Aktualna maksymalna wysokość świadczenia znajduje się w Aktualnościach. Aktualna wysokość świadczenia:

  • maksymalna wysokość do 2000 zł (jednorazowo);
  • w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny  – maksymalnie do 2500 zł.

Studenci – cudzoziemcy

Studenci , którzy odbywają studia OD roku akademickiego 2019/2020

O zapomogę może ubiegać się każdy student-cudzoziemiec przyjęty na studia od roku akademickiego 2019/2020 bez względu na to czy odbywa studia bezpłatnie czy też nie. Warunki przyznania zapomogi są te same zarówno dla studentów będących obywatelami polskimi jak i będących cudzoziemcami.

Studenci, którzy rozpoczęli studia PRZED rokiem akademickim 2019/2020

O zapomogę może ubiegać się student-cudzoziemiec przyjęty na studia przed rokiem akademickim 2019/2020 tylko wtedy, gdy odbywa studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz spełniający co najmniej jeden z warunków:

  1. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
  2. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  6. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  7. którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.