Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Stypendium socjalne

Informacje og贸lne

Doktorant mo偶e ubiega膰 si臋 o stypendium socjalne, a w szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwi臋kszonej wysoko艣ci.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywa膰 doktorant znajduj膮cy si臋 w trudnej sytuacji materialnej. Sytuacj臋 materialn膮 doktoranta ustala si臋 na podstawie wysoko艣ci miesi臋cznej kwoty netto dochodu przypadaj膮cego na cz艂onka rodziny doktoranta. Miesi臋czn膮 wysoko艣膰 dochodu na osob臋 w rodzinie doktoranta uprawniaj膮cego do ubiegania si臋 o stypendium socjalne ustala si臋 na zasadach okre艣lonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych.

W przypadku studiowania na wi臋cej ni偶 jednych studiach doktoranckich stypendium socjalne mo偶na pobiera膰 tylko na jednych, wed艂ug w艂asnego wyboru.

Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w wersji papierowej wraz z wymagan膮 dokumentacj膮 nale偶y z艂o偶y膰 po uprzednim wype艂nieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl

Przed wype艂nieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zawsze nale偶y wype艂ni膰 o艣wiadczenie o dochodach.

Wniosek wraz z dokumentacj膮 nale偶y z艂o偶y膰 u wydzia艂owego koordynatora ds. pomocy materialnej – lista koordynator贸w.

Wysoko艣膰 stypendium socjalnego

Pr贸g dochodu uprawniaj膮cy do otrzymania stypendium socjalnego oraz wysoko艣膰 stypendium socjalnego ustala Rektor UJ w porozumieniu z organem Towarzystwa Doktorant贸w UJ – na prze艂omie pa藕dziernika i listopada na semestr zimowy danego roku akademickiego oraz w lutym na semestr letni. Aktualna wysoko艣膰 艣wiadczenia oraz dochodu uprawniaj膮cego do otrzymywania stypendium dost臋pna jest w zak艂adce Aktualno艣ci na stronie studiuje.uj.edu.pl.

Sk艂ad rodziny doktoranta

Przy ustalaniu wysoko艣ci dochodu uprawniaj膮cego studenta do ubiegania si臋 o stypendium socjalne uwzgl臋dnia si臋 dochody osi膮gane przez:

 • doktoranta;
 • ma艂偶onka doktoranta;
 • rodzic贸w, opiekun贸w prawnych lub faktycznych doktoranta;
 • b臋d膮ce na utrzymaniu ww. os贸b dzieci niepe艂noletnie, dzieci pobieraj膮ce nauk臋 do 26. roku 偶ycia, a je偶eli 26. rok 偶ycia przypada w ostatnim roku studi贸w, do ich uko艅czenia, oraz dzieci niepe艂nosprawne bez wzgl臋du na wiek.

Ubieganie si臋 o stypendium socjalne bez dochod贸w rodzic贸w i rodze艅stwa

Doktorant, kt贸ry nie prowadzi wsp贸lnego gospodarstwa domowego z 偶adnym z rodzic贸w, opiekun贸w prawnych lub faktycznych, mo偶e ubiega膰 si臋 o stypendium socjalne bez wykazywania dochod贸w osi膮ganych przez te osoby oraz b臋d膮ce na ich utrzymaniu dzieci, je偶eli spe艂nia jeden z nast臋puj膮cych warunk贸w:

 • uko艅czy艂 26. rok 偶ycia;
 • pozostaje w zwi膮zku ma艂偶e艅skim;
 • ma na utrzymaniu dzieci;
 • osi膮gn膮艂 pe艂noletno艣膰, przebywaj膮c w pieczy zast臋pczej;
 • posiada sta艂e 藕r贸d艂o dochod贸w i jego przeci臋tny miesi臋czny doch贸d w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bie偶膮cym w miesi膮cach poprzedzaj膮cych miesi膮c z艂o偶enia o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w ust. 3, jest wy偶szy lub r贸wny 1,15 sumy kwot okre艣lonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych.

Doktorant sk艂ada tak偶e o艣wiadczenie, 偶e nie prowadzi wsp贸lnego gospodarstwa domowego z 偶adnym z rodzic贸w, opiekun贸w prawnych lub faktycznych.

Prowadzenie wsp贸lnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na cz臋艣ciowym lub ca艂kowitym utrzymaniu osoby, z kt贸r膮 si臋 gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczno艣膰 wsp贸lnego gospodarowania sk艂adaj膮 si臋 tak偶e takie elementy jak np. ponoszenie koszt贸w i op艂at za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwyk艂ych czynno艣ci zwi膮zanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy te偶 dysponowanie wsp贸lnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb 偶yciowych.

Dokumentowanie sytuacji materialnej rodziny doktoranta

Ka偶dy doktorant ubiegaj膮cy si臋 o przyznanie stypendium socjalnego zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia:

 • za艣wiadczenia z urz臋du skarbowego studenta i cz艂onk贸w rodziny studenta o dochodzie podlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych;
 • za艣wiadczenia z urz臋du skarbowego cz艂onk贸w rodziny studenta  rozliczaj膮cych si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne o dochodzie osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym rok akademicki (je偶eli dotyczy);
 • o艣wiadczenia studenta i cz艂onk贸w rodziny studenta o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym rok akademicki;
 • za艣wiadczenia studenta i cz艂onk贸w rodziny studenta zawieraj膮ce informacj臋 o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym rok akademicki.

Wymagane o艣wiadczenia dost臋pne s膮 na tej stronie.

W przypadku 艂膮cznego rozliczania si臋 rodzic贸w z osi膮gni臋tego dochodu, doktorant zobowi膮zany jest przed艂o偶y膰 odr臋bne za艣wiadczenia dla ka偶dego z nich.

Dochody nieuwzgl臋dniane w dochodzie rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

Do dochodu rodziny nie wlicza si臋:

 1. 艣wiadcze艅 otrzymywanych na podstawie przepis贸w ustawy Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium ministra);
 2. stypendi贸w przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w pochodz膮cych z pomocy udzielanej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • um贸w mi臋dzynarodowych lub program贸w wykonawczych, sporz膮dzanych do tych um贸w albo mi臋dzynarodowych program贸w stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);
 3. 艣wiadcze艅 pomocy materialnej dla uczni贸w otrzymywanych na podstawie przepis贸w o systemie o艣wiaty (np. stypendium szkolne);
 4. stypendi贸w o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o kt贸rych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundacj臋 Dzie艂o Nowego Tysi膮clecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej cz臋艣ciowo socjalnym).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie s膮 uwzgl臋dniane np. 艣wiadczenia rodzinne oraz 艣wiadczenia z opieki spo艂ecznej. 艢wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczaj膮 si臋 do dochodu. 

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie s膮 uwzgl臋dniane takie dochody jak 艣wiadczenia rodzinne czy inne 艣wiadczenia z opieki spo艂ecznej, a tak偶e dop艂aty bezpo艣rednie z UE. Do dochodu wlicza si臋 艣wiadczenie rodzicielskie wyp艂acane przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej (tzw. kosiniakowe).

O艣wiadczenia sk艂adane przez doktoranta

Wymagane o艣wiadczenia dost臋pne s膮 na tej stronie.