Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Stypendium doktoranckie

Informacje og贸lne

Zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 – Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) uczestnicy stacjonarnych studi贸w doktoranckich rozpocz臋tych przed rokiem akademickim 2019/2020 mog膮 otrzymywa膰 stypendium doktoranckie, o kt贸rym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy偶szym, w wysoko艣ci nie mniejszej ni偶 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, tj. 1470 z艂.

Okres wyp艂acania

Stypendium doktoranckie przyznawane jest przez rektora uczelni na okres 12 miesi臋cy.

Wysoko艣膰

Decyzj臋 o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysoko艣ci podejmuje w uczelni rektor.

Od roku akademickiego 2019/2020 wysoko艣膰 miesi臋cznego stypendium doktoranckiego dla uczestnik贸w studi贸w doktoranckich wyniesie co najmniej 1923 z艂.

Brak sk艂adek na ubezpieczenia/ brak opodatkowania

Stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorant贸w, kt贸rzy rozpocz臋li studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, b臋d膮 w dalszym ci膮gu zwolnione od podatku dochodowego od os贸b fizycznych, a tak偶e nie b臋d膮 pomniejszane o sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne.

Stypendia doktoranckie nie s膮 opodatkowane.

Kryteria przyznawania

Aby otrzyma膰 stypendium doktoranckie doktorant musi spe艂ni膰 og贸lne kryteria okre艣lone w § 2 ust. 2 zarz膮dzenia nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiello艅skiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie: szczeg贸艂owego trybu przyznawania stypendi贸w doktoranckich w Uniwersytecie Jagiello艅skim. Zgodnie z tym przepisem:

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studi贸w doktoranckich mo偶e by膰 przyznane doktorantowi, kt贸ry:

  1. terminowo realizuje program studi贸w doktoranckich;
  2. wykazuje si臋 zaanga偶owaniem w:
    1. prowadzeniu zaj臋膰 dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub
    2. w realizacji bada艅 naukowych prowadzonych przez jednostk臋 organizacyjn膮 Uczelni albo jednostk臋 naukow膮;
  3. w roku akademickim poprzedzaj膮cym z艂o偶enie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykaza艂 si臋 post臋pami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej鈥.

Szczeg贸艂owe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego okre艣laj膮 rady jednostek organizacyjnych prowadz膮cych studia doktoranckie w drodze uchwa艂y.

W jednostce organizacyjnej prowadz膮cej studia doktoranckie stypendium doktoranckie musi otrzyma膰 nie mniej ni偶 50% liczby doktorant贸w studi贸w stacjonarnych, kt贸rzy rozpocz臋li studia doktoranckie pocz膮wszy od roku akademickiego 2017/2018.

W przypadku doktorant贸w, kt贸rzy rozpocz臋li studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2017/2018, w jednostce organizacyjnej prowadz膮cej studia doktoranckie, stypendium doktoranckie powinno otrzyma膰 procentowo nie mniej doktorant贸w ni偶 w roku akademickim 2015/2016.

Wniosek

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w wersji papierowej wraz z wymagan膮 dokumentacj膮 nale偶y z艂o偶y膰 po uprzednim wype艂nieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wydrukowaniu i podpisaniu.

Wniosek wraz z dokumentacj膮 nale偶y z艂o偶y膰 u kierownika studi贸w doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego s膮 opiniowane przez doktoranck膮 komisj臋 stypendialn膮. Po dokonaniu ich oceny doktorancka komisja stypendialna przesy艂a rektorowi uczelni listy rankingowe, na kt贸rych wskazane s膮 osoby rekomendowane do otrzymania stypendium doktoranckiego.

Termin

Doktorant ubiegaj膮cy si臋 o przyznanie stypendium doktoranckiego jest zobowi膮zany z艂o偶y膰 do 20 wrze艣nia u kierownika studi贸w doktoranckich, skierowany do Rektora UJ, wniosek o jego przyznanie w formie papierowej, po uprzednim wype艂nieniu wniosku w wersji elektronicznej w USOSweb na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wydrukowaniu i podpisaniu. Doktorant, kt贸ry z艂o偶y艂 wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do 20 wrze艣nia, mo偶e do 30 wrze艣nia uzupe艂ni膰 wniosek w USOSweb, a nast臋pnie z艂o偶y膰 go ponownie wraz z dokumentacj膮 potwierdzaj膮c膮 osi膮gni臋cia obejmuj膮ce okres od momentu z艂o偶enia wniosku do 30 wrze艣nia. Podstaw臋 oceny spe艂nienia przez doktoranta kryteri贸w stanowi dokumentacja z艂o偶ona przez niego wraz ze sprawozdaniem z wykonania obowi膮zk贸w w danym roku akademickim oraz dokumentacja dodatkowa z艂o偶ona w przypadku uzupe艂nienia wniosku.

Przed艂u偶enie okresu odbywania studi贸w doktoranckich

W przypadku przed艂u偶enia okresu odbywania studi贸w doktoranckich rektor uczelni mo偶e przyzna膰 doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.

Dla doktorant贸w, kt贸rym przed艂u偶ono okres odbywania studi贸w doktoranckich po czwartym roku, sporz膮dza si臋 odr臋bn膮 list臋 rankingow膮. Doktorant贸w, kt贸rzy uzyskali przed艂u偶enie okresu odbywania studi贸w w trakcie studi贸w uwzgl臋dnia si臋 na li艣cie rankingowej tego roku studi贸w, na kt贸ry zostali wpisani.

Uko艅czenie studi贸w doktoranckich w terminie wcze艣niejszym ni偶 okre艣lony w programie tych studi贸w oraz uzyskanie wyr贸偶niaj膮cej oceny rozprawy doktorskiej

Doktorantowi otrzymuj膮cemu stypendium doktoranckie, kt贸ry uko艅czy艂 studia doktoranckie w terminie wcze艣niejszym ni偶 okre艣lony w programie tych studi贸w oraz uzyska艂 wyr贸偶niaj膮c膮 ocen臋 rozprawy doktorskiej, za okres pozosta艂y do terminu uko艅czenia studi贸w doktoranckich okre艣lonego w programie tych studi贸w wyp艂aca si臋 艣rodki finansowe w wysoko艣ci stanowi膮cej iloczyn kwoty otrzymywanego miesi臋cznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesi臋cy, o kt贸re zosta艂 skr贸cony okres studi贸w doktoranckich, nie d艂u偶szy jednak ni偶 sze艣膰 miesi臋cy.

Wstrzymanie wyp艂aty

W przypadku skre艣lenia doktoranta z listy uczestnik贸w studi贸w doktoranckich zaprzestaje si臋 wyp艂aty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym decyzja o skre艣leniu sta艂a si臋 ostateczna.

W przypadku uko艅czenia studi贸w doktoranckich w terminie wcze艣niejszym ni偶 okre艣lony w programie tych studi贸w i nieuzyskania wyr贸偶niaj膮cej oceny rozprawy doktorskiej zaprzestaje si臋 wyp艂acania stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym podj臋to uchwa艂臋 w sprawie nadania stopnia doktora.

W przypadku uko艅czenia studi贸w w terminie p贸藕niejszym ni偶 okre艣lony w programie tych studi贸w, niezale偶nie od uzyskanej oceny rozprawy doktorskiej, zaprzestaje si臋 wyp艂acania stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym podj臋to uchwa艂臋 w sprawie nadania stopnia doktora.

Szczeg贸艂owe informacje

Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przyznawania stypendium doktoranckiego:

Zarz膮dzenie nr 43 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku w sprawie: szczeg贸艂owego trybu przyznawania stypendi贸w doktoranckich w Uniwersytecie Jagiello艅skim.

Zarz膮dzenie nr 107 Rektora UJ z 28 wrze艣nia 2021 roku: w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiello艅skiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie szczeg贸艂owego trybu przyznawania stypendi贸w doktoranckich w Uniwersytecie Jagiello艅skim 

Zwi臋kszenie stypendium doktoranckiego

Informacje og贸lne

Zgodnie z art. 286. ust. 1. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 – Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce (Dz. U. poz. 1669) doktoranci, mog膮 otrzymywa膰 zwi臋kszenie stypendium doktoranckiego na zasadach dotychczasowych. W oparciu o art. 286 ust. 2 ww. ustawy zarz膮dzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiello艅skiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zada艅 projako艣ciowych w Uniwersytecie Jagiello艅skim zachowuje moc do 31 grudnia 2023 roku.

Okres wyp艂acania

Zwi臋kszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projako艣ciowej jest przyznawane przez rektora uczelni na okres 12 miesi臋cy.

Wysoko艣膰

Decyzj臋 o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysoko艣ci podejmuje w uczelni rektor.

Kryteria przyznawania

Aby otrzyma膰 zwi臋kszenie stypendium doktoranckiego doktorant musi wyr贸偶nia膰 si臋 w pracy naukowej i dydaktycznej.

Szczeg贸艂owe kryteria przyznawania zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego okre艣laj膮 rady jednostek organizacyjnych prowadz膮cych studia doktoranckie w drodze uchwa艂y.

Uprawnienie do otrzymywania zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego przys艂uguje nie wi臋cej ni偶 30% najlepszych doktorant贸w na poszczeg贸lnych latach studi贸w doktoranckich.

Wniosek

Wniosek o przyznanie zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego w wersji papierowej wraz z wymagan膮 dokumentacj膮 nale偶y z艂o偶y膰 po uprzednim wype艂nieniu w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wydrukowaniu i podpisaniu.

Wniosek wraz z dokumentacj膮 nale偶y z艂o偶y膰 u kierownika studi贸w doktoranckich.

Wnioski o przyznanie zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego s膮 opiniowane przez doktoranck膮 komisj臋 stypendialn膮. Po dokonaniu ich oceny doktorancka komisja stypendialna przesy艂a rektorowi uczelni listy rankingowe, na kt贸rych wskazane s膮 osoby rekomendowane do otrzymania zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego.

Termin

Doktorant ubiegaj膮cy si臋 o przyznanie zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego jest zobowi膮zany z艂o偶y膰 do 20 wrze艣nia u kierownika studi贸w doktoranckich, skierowany do Rektora UJ, wniosek o jego przyznanie w formie papierowej, po uprzednim wype艂nieniu wniosku w wersji elektronicznej w USOSweb na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wydrukowaniu i podpisaniu. Doktorant, kt贸ry z艂o偶y艂 wniosek o przyznanie zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego do 20 wrze艣nia, mo偶e do 30 wrze艣nia uzupe艂ni膰 wniosek w USOSweb, a nast臋pnie z艂o偶y膰 go ponownie wraz z dokumentacj膮 potwierdzaj膮c膮 osi膮gni臋cia obejmuj膮ce okres od momentu z艂o偶enia wniosku do 30 wrze艣nia. Podstaw臋 oceny spe艂nienia przez doktoranta kryteri贸w stanowi dokumentacja z艂o偶ona przez niego wraz ze sprawozdaniem z wykonania obowi膮zk贸w w danym roku akademickim oraz dokumentacja dodatkowa z艂o偶ona w przypadku uzupe艂nienia wniosku.

Przed艂u偶enie okresu odbywania studi贸w doktoranckich

Zwi臋kszenie stypendium doktoranckiego przys艂uguje doktorantom korzystaj膮cym z przed艂u偶enia okresu odbywania studi贸w doktoranckich.

Dla doktorant贸w, kt贸rym przed艂u偶ono okres odbywania studi贸w doktoranckich po czwartym roku, sporz膮dza si臋 odr臋bn膮 list臋 rankingow膮. Doktorant贸w, kt贸rzy uzyskali przed艂u偶enie okresu odbywania studi贸w w trakcie studi贸w uwzgl臋dnia si臋 na li艣cie rankingowej tego roku studi贸w, na kt贸ry zostali wpisani.

Uko艅czenie studi贸w doktoranckich w terminie wcze艣niejszym ni偶 okre艣lony w programie tych studi贸w oraz uzyskanie wyr贸偶niaj膮cej oceny rozprawy doktorskiej

Doktorantowi otrzymuj膮cemu zwi臋kszenie stypendium doktoranckiego, kt贸ry uko艅czy艂 studia doktoranckie w terminie wcze艣niejszym ni偶 okre艣lony w programie tych studi贸w oraz uzyska艂 wyr贸偶niaj膮c膮 ocen臋 rozprawy doktorskiej, za okres pozosta艂y do terminu uko艅czenia studi贸w doktoranckich okre艣lonego w programie tych studi贸w wyp艂aca si臋 艣rodki finansowe w wysoko艣ci stanowi膮cej iloczyn kwoty otrzymywanego miesi臋cznie zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego oraz liczby miesi臋cy, o kt贸re zosta艂 skr贸cony okres studi贸w doktoranckich, nie d艂u偶szy jednak ni偶 sze艣膰 miesi臋cy.

Zaprzestanie wyp艂aty

W przypadku skre艣lenia doktoranta z listy uczestnik贸w studi贸w doktoranckich zaprzestaje si臋 wyp艂aty zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym decyzja o skre艣leniu sta艂a si臋 ostateczna.

W przypadku uko艅czenia studi贸w doktoranckich w terminie wcze艣niejszym ni偶 okre艣lony w programie tych studi贸w i nieuzyskania wyr贸偶niaj膮cej oceny rozprawy doktorskiej zaprzestaje si臋 wyp艂acania zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym podj臋to uchwa艂臋 w sprawie nadania stopnia doktora.

W przypadku uko艅czenia studi贸w w terminie p贸藕niejszym ni偶 okre艣lony w programie tych studi贸w, niezale偶nie od uzyskanej oceny rozprawy doktorskiej, zaprzestaje si臋 wyp艂acania zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym podj臋to uchwa艂臋 w sprawie nadania stopnia doktora.

Szczeg贸艂owe informacje

Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przyznawania zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego znajduj膮 miejsce w zarz膮dzeniu nr 44 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku w sprawie: regulaminu przyznawania zwi臋kszenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zada艅 projako艣ciowych w Uniwersytecie Jagiello艅skim.