Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Financial aid

Web Content Display Web Content Display

This content is available in Polish only—please come back later.

Web Content Display Web Content Display

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

Terminy

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wymagane dokumenty

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach oraz dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową/studiowanie.

Zasady przyznawania

Zapomogę przyznaje Doktorancka Komisja Stypendialna UJ w drodze decyzji administracyjnej. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Można otrzymać dwie zapomogi w danym roku akademickim. Można otrzymać jedną zapomogę z powodu danego zdarzenia.

Wysokość zapomogi

Maksymalną wysokość zapomogi określa Rektor UJ w porozumieniu z organem Towarzystwa Doktorantów UJ. Aktualną maksymalną wysokość zapomogi można odnaleźć w Aktualnościach.