Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Solidarni z Ukrainą - wsparcie finansowe

Solidarni z Ukrainą - wsparcie finansowe

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, a w rezultacie znalezieniem się przez naszych studentów i doktorantów oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej, Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z samorządami studentów i doktorantów zdecydował o podwyższeniu maksymalnej kwoty zapomogi (dotyczy UJ i UJ CM).

Zapomoga z Funduszu Stypendialnego

O wyższą kwotę zapomogi mogą ubiegać się studenci i doktoranci poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego toczącego się w Ukrainie, bez względu na obywatelstwo. Wysokość zapomogi każdorazowo ustala Komisja Stypendialna dla Studentów UJ oraz Doktorancka Komisja Stypendialna UJ, opierając się na informacjach zwartych we wniosku o przyznanie świadczenia.

We wniosku student lub doktorant powinien wskazać skład rodziny, osiągane dochody oraz opisać zdarzenie będące powodem ubiegania się o zapomogę. Im dokładniej zostanie przedstawiona sytuacja, tym szybciej właściwa komisja będzie mogła wydać rozstrzygnięcie. Jeżeli jest taka możliwość, zdarzenie należy udokumentować. Jeżeli nie ma możliwości przedłożenia dokumentów, to wnioskodawca powinien złożyć oświadczenie, w którym opisze okoliczności uprawniające go do otrzymania wsparcia finansowego (poniesione koszty lub straty, wysokość utraconego dochodu).

W celu udzielania wsparcia potrzebującym osobom w możliwie szybkim terminie zwiększona została częstotliwość dokonywania wypłat zapomóg z dwóch do czterech razy w miesiącu.

O wsparcie mogą ubiegać się:

  1. studenci przyjęci na studia od października 2019 roku i później
  2. studenci przyjęci na studia przed październikiem 2019 r., o ile odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, oraz
  3. doktoranci-uczestnicy studiów trzeciego stopnia, którzy odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Ponadto zastosowanie mają ogólne ograniczenia dotyczące przyznawania zapomóg studentom: zapomoga nie może zostać przyznana studentowi posiadającymi tytuł zawodowy magistra, a także licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Świadczenia przysługują nie dłużej niż 12 semestrów, w tym nie dłużej niż 9 semestrów na studiach pierwszego stopnia i nie dłużej niż 7 na studiach drugiego stopnia, przy czym uwzględniane są także studia i tytuły zawodowe uzyskane za granicą. Wniosek należy zarejestrować w systemie USOSweb w zakładce Dla wszystkich => Wnioski, a następnie dostarczyć w wersji papierowej na adres wskazany w USOSweb.

W przypadku, w którym student lub doktorant nie ma możliwości dostarczenia wniosku w wersji papierowej, w szczególności w przypadku przebywania na terytorium Ukrainy lub na granicy ukraińsko-polskiej, możliwe jest złożenie wniosku w USOSweb za pomocą akcji Podpisz i złóż elektronicznie (na podstawie § 8 ust. 4 pkt 2 Zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego). W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w formie papierowej wnioskodawca powinien wskazać tę okoliczność we wniosku – nie ma konieczności dodatkowego kontaktowania się z koordynatorem ds. stypendialnych.

W przypadku braku możliwości podania przez wnioskodawcę rachunku bankowego prowadzonego w polskich złotych w banku działającym na terytorium RP wnioskodawca powinien skontaktować się z Działem Spraw Stypendialnych: stypendia@uj.edu.pl.

Decyzje doręczane są drogą elektroniczną, a wypłata jest realizowana po odebraniu decyzji o przyznaniu świadczenia.

Więcej informacji o zapomodze dla studentów (w tym wysokość zapomogi w roku akademickim 2021/2022) znajduje się tutaj.

Zapomoga ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dla studentów i doktorantów niespełniających kryteriów formalnych do ubiegania się o zapomogę z Funduszu Stypendialnego, w tym doktorantów w szkołach doktorskich, w trybie pilnym przygotowywana jest zapomoga ze środków własnych Uczelni przyznawana w kwocie do 2500 zł. Wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków, który odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu USOSweb.